Annoncer
Årsberetninger

aarsberetning.jpg

 

Årsberetning 2017

Formandens beretning 2017
(Talepapir)

Kære fremmødte – I aften ser vi tilbage på årets gang i Fjellerup.

Det er dejligt endnu en gang at kunne se tilbage på et år fyldt med aktivitet og virkelyst i Fjellerup og omegn.

I beretningen vil indgå omtale af arrangementer og aktiviteter som Borgerforeningen har været involveret i og aktiviteter, som andre foreninger har de drivende kræfter for.

Jeg vil indlede med en generel tak til medlemmerne for opbakningen til årets arrangementer og aktiviteter. Samtidig skal der lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for en kæmpe indsats med at få arrangementer og aktiviteter til at hænge sammen.

Mange arrangementer og aktiviteter, store som små:

 • 4. maj og Sct. Hans
 • Bagagerumsmarkeder
 • Cykelture
 • Busture
 • Ren dag
 • Infohytten
 • Badebroen
 • Fjellerup Guiden

Koordinering af aktiviteter

Vi tog tidligt på året kontakt til en række af byens store foreninger, med henblik på koordinering af aktiviteter og uformelt at drøfte forhold af fælles interesse.

Det har bl.a. medført, at vi udbygger samarbejdet om hjemmesiden fjellerupby.dk, som Borgerforeningen har ejerskabet af.

Vores fælles ambition er, at fjellerupby.dk bliver første valg, når folk søger på Fjellerup.

Kunststien

Som et led i Aarhus Kulturhovedstad 2017, fik folk fra Fjellerup og Bønnerup, som en del af projekt Gentænk Landsbyen, søsat Kunststien ved Kattegat, hvor lokale ildsjæle virkelig fik synliggjort Norddjurs Kommune og de to byer overfor omverdenen.

Bl.a. fik vi forbundet Fjellerup og Bønnerup med en rød tråd, som gik hen over den til lejligheden opstillede bro – Broen over Sortå.

Kunststien blev et tilløbsstykke, hen over sommeren. Flere end 20.000 skønnes at have taget turen langs Kunststien, inden den i august blev nedtaget igen.

Tennisbaner

Borgerforeningens tennisbaner på Møllebækvej har de seneste år kun indspillet beskedne beløb.

Med til historien hører, at vi for et par år siden indførte gratis benyttelse for Borgerforeningens medlemmer. Det var i håbet om, at vi ad den vej kunne skabe en interesse for byens brugere af tennisbanerne, til at gå ind i driften af tennisbanerne.

Bestyrelsen har traditionelt brugt en weekenddag i foråret, på forårsklargøring af banerne. Det er et omfattende stykke arbejde. I foråret fyldte vi en halv container med løvfald.

Sidste år modtog vi henvendelse fra en sommerhusejer med opfordring om at bringe banerne i bedre stand. Med opfordringen fulgte desværre ikke tilbuddet om at medvirke aktivt til banernes vedligehold.

Bestyrelsen rettede forleden henvendelse til Norddjurs Kommunes driftsafdeling, for at komme i dialog omkring muligheden for at få fældet de omgivende træer og bevoksningen umiddelbart op ad hegnet. Det vil være altafgørende for, at vi tør søge fondsmidler til renovering af banerne, at banerne kan blotlægges, så de kan få sollys igen, frem for skygge og algevækst. Vi har heldigvis erfaring for god dialog med kommunen.

Fællesspisning

Fjellerups nye, faste aktivitet, Fællesspisning, har været en bragende succes. Faktisk så stor, at arrangementet sprænger rammerne og har måttet indføre ventelister, så afbudspladser hurtigt kan fyldes op.

Fællesspisningen har haft pressens bevågenhed og lokalpolitisk interesse.

MIN

Hvor fællesspisningen er et af mange eksempler på, hvad vi kan sammen i Fjellerup, er Lansbyklyngerne det nye, som sættes i værk, for at samle kræfterne om det, landsbyerne kan sammen, i nærområdet.

Midt I Norddjurs er navnet på arbejdet, som i 2017 er startet op, for at skabe en landsbyklynge her i midten, med bl.a. byerne Bønnerup, Fjellerup, Glesborg, Stenvad og Ørum. Også gode mennesker her fra Fjellerup, deltager i arbejdet. I bestyrelsen følger vi arbejdet tæt, men vi indgår ikke formelt i arbejdet; vi synes faktisk, at vi i 2017 har haft rigeligt med bolde i luften. Heldigvis har bl.a. Gitte grebet MIN-bolden og bidraget i dette arbejde.

Kulturnat Norddjurs 2017

Legepladsens Venner greb bolden, sammen med FJAS. Fjellerups Seje Sild og Fjellerup Bageri bakkede op og Brugsen bidrog med støtte til arrangement, som fandt sted i Fjollehaven.

Arrangementet, som var målrettet børn, blev en bragende succes. Det faktum, at Legepladsens Venner havde inviteret kommunalbestyrelsens Kulturudvalgsformand til at forestå indvielse af Fjollehavens nye Madpakkehus og navngivning af Fjollehavens nye maskot, Fjollerik, trak også pænt mange folk af huse.

Kontingentopkrævning

Opkrævningen foregår stadig ved dør-til-dør-opkrævning.

Vi har mødt udfordringer ved opkrævningen, men har i år indført mulighed for betaling via mobilpay og ved bankoverførsel.

Desværre har vi de sidste par år oplevet en fald i kontingentindbetalingerne på 15-20%.

Da kontingentbetalingerne dækker omkring 20% af vores udgifter, herunder tilskud til forskellige aktiviteter, vækker det naturligvis bestyrelsens bekymring og det vil da også have vores særlige opmærksomhed i 2018, hvor vi må revurdere opkrævningsformen.

Det er få, som giver udtryk for, at de ikke vi bidrage med kontingent, men desværre oplevede et af bestyrelsesmedlemmerne, at en borger ikke ønskede at bidrage i år, fordi vedkommende syntes vi var sent ude med opkrævningen og fordi vedkommende endnu ikke havde haft udbytte af sit medlemskab i år!

Juletræstænding

Første søndag i advent ruller vi så ud med en opdateret juletræstænding på David Jensens Plads, idet vi i år har entreret med FJAS, som bidrager nissepiger, pebernødder og dans omkring juletræet. Det supplerer fint efterskoleeleverne, som traditionelt synger julen ind for os, her i Fjellerup. Vi glæder os.

Kommuneplan 2017

Borgerforeningen afgav høringssvar, da kommuneplanen for de næste fire år, var i høring.

Vores høringssvar gik på, at Fjellerup bakker op om Projekt Strandliv Fjellerup Strand, som vi finder i høj grad tager hensyn til de historiske værdier ved Fjellerup Strand. Vi gav i høringssvaret udtryk for stor interesse i denne udviklingsmulighed for Fjellerup By og Fjellerup Strand.

Endvidere rettede vi kommunens opmærksomhed på behovet for forbedring af parkeringsforholdene, særligt i den vestlige ende af stranden, hvor vi pegede på en konkret løsningsmulighed. Vi noterer os med tilfredshed, at kommunen i den nye kommuneplan, har taget notits af vore høringssvar, som kommunen også har kvitteret for.

Regionale busspareplaner

I juli måned spillede Region Midtjylland ud med forslag om drastiske besparelse på de regionale busruter, hvilket bl.a. indebar, at regionen fraskrev sig ansvaret for busbetjeningen her på Nordkysten.

Borgerforeningen sendte, med opbakning fra formændene i Aktivitetsforeningen, FJAS, Husmoderforeningen, Idrætsforeningen og Kræmmerforeningen, et bekymringsbrev til Kommunalbestyrelsen.

Regionale protester mod de planlagte besparelser, gjorde at Regionsrådet udskød besparelserne, som således ikke blev lagt død, men blev skudt til hjørnespark.

Vores bekymringsbrev afstedkom en henvendelse fra Borgmesteren, som oplyste, at Kommunalbestyrelsen deler vores bekymring.

Borgmesteren oplyste, at kommunen meget gerne vil i dialog med os om, hvordan fremtidens mobilitetsløsning for Nordkysten kan udformes.

Vi har sagt pænt Ja Tak til invitationen – Vi glæder os til at bidrage seriøst med forslag til den fremtidige busbetjening af Nordkysten. Vi vil gennem foreningerne indkalde til drøftelser, når vi kender dagsordenen for den videre proces.

Skolelukninger

Vi bemærkede os allerede i 2016, at der var politisk opmærksomhed på skoledriften i Norddjurs Kommune. Bekymringen bredte sig som ringe i vandet, omkring Ørum Skole, som tilsyneladende var kommet i farezonen, som en konsekvens af folkeskolereformen og under iagttagelse af det faldende børnetal i kommunen.

På den baggrund gav vi i foråret udtryk for en forhåbning om, at den kommunalbestyrelse, som vi skulle vælge her i efteråret, vil træffe langsigtede, kloge og modige beslutninger om den fremtidige skolestruktur, som en betydende faktor for hele Norddjurs Kommune. Beslutninger, som bør tage udgangspunkt i en helhedsplan, som indeholder rammerne for en bosætningspolitik, en landsbypolitik og en vækstpolitik for den samlede kommune.

Jeg hæfter mig ved, at den kommunalbestyrelse, der blev valgt forleden, i går indskrev i sit konstitueringsgrundlag, at Borgmesteren skal tage initiativ til en skolealliance.

Heldigvis ser vi jævnligt nogle af vore kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er gode til at finde til Fjellerup, når vi ruller vores aktiviteter ud.

Således opmuntret, er Fjellerup også klar til en ny sæson.

Tak for ordet!

Anders Enggaard
Formand

Det talte ord er gældende.


 Tidligere årsberetninger

Formandens beretning 2016

Det har været et år med mange aktiviteter og et godt samarbejde i bestyrelsen. – Om det så har været godt nok, må afhænge af øjnene, der ser; men vi i bestyrelsen har gjort vort bedste.

Hvert år fylder guiden en del både med at skaffe annoncører, skrive artikler og få det færdige resultat delt ud i by og sommerhusområde – og sammen med folderen ”Oplevelser i Fjellerup” sommeren igennem sørge for, at handlende og campingpladser har haft eksemplarer til uddeling til fastboende, sommerhusfolket, turister og besøgende. Infohytten har haft åbent nogle timer dagligt sommeren igennem, hvor frivillige har udført en god og nødvendig service til feriefolket.

Sommeren igennem har der været ca.23-25 forskellige aktiviteter og arrangementer for turister og fastboende ved stranden og i byen: Cykelture, kræmmermarkeder, bagagerumsmarkeder, vandreture, honning- og jordbærdag, kunstmesse, krondyrssafari, åben kirke, strand- og byvandringer o.s.v. – arrangementer, som især besøgende og turister har givet udtryk for som værende af stor betydning for Fjellerup som turist- og ferieområde.  – Alle disse aktiviteter har bestyrelsen selvfølgelig ikke alene stået for; mange frivillige og ildsjæle har arbejdet med – en kæmpestor tak til alle, der frivilligt har ydet en indsats. Også en stor tak til de personer, der sommeren igennem har passet og vandet alle roserne, der står og pynter langs Kanneshøjvej, Fjellerup Bygade og Strandvejen.

Der var i foråret nogen usikkerhed om, hvem der skulle sørge for at sætte badebroen op, og en del nåede forundret at ringe til bestyrelsen for at spørge, hvorfor badebroen trods solskin og varmegrader stadig lå op ad muren ved Blå Flag-stationen – inden broen langt om længe kom op. Borgerforeningen fik hen over sommeren tingene afklaret med Fjordcenteret, vi fik broen op af vandet sidst i september, og det ligger nu helt fast, at broen tilhører Borgerforeningen, og vi har fremover ansvaret for, at broen kommer både op og ned. I den forbindelse er det glædeligt, at en af de lokale borgere har givet tilsagn om at være en af de bærende kræfter på opgaven.

Tennisbanerne har været et samtaleemne året igennem; i foråret fik vi banerne rengjort og ryddet op omkring hegnet, men det er endnu ikke besluttet, om banerne skal gennemrenoveres, eller om vi blot skal sørge for, at de er i nogenlunde stand. Som noget nyt i år, har der været gratis adgang til at spille tennis for medlemmer af Borgerforeningen – man henter nøglen på campingpladsen over for banerne – Hestehavens Camping - og har adgang til at spille, hvis ikke campingpladsen allerede har lejet ud. Man kan købe/leje tennisketchere og bolde på campingpladsen.

4. maj, Ren Dag, Sct. Hans, Juletræstænding på David Jensens Plads, Vinsmagning og lignende arrangementer ligger ligesom en tradition uden for turistsæsonen. For et par år siden talte vi i bestyrelsen om at starte fællesspisninger i Aktivitetshuset. Ideen modnedes, og nu fyldes huset den første onsdag i hver måned til fællesspisning; en rigtig god (og dansk!) måde at være sammen på – og måske mødes og samtale med folk, man ikke taler så meget med i hverdagen. Tak til dem, der gjorde ideen til virkelighed, og tak til frivillige hjælpere.

Hvert år tager bestyrelsen på ”husbesøg” for at opkræve kontingent. I Borgerforeningen er vi i øjeblikket 422 medlemmer, og selv om medlemskontingentet for den enkelte ikke er særlig stort, så betyder det en indtægt, der sammen med overskuddet fra Fjellerup Guiden skaber mulighed for at gennemføre årets aktiviteter og arrangementer samtidig med, at Borgerforeningen støtter forskellige foreningsaktiviteter i Fjellerup med en økonomisk håndsrækning.

Det er dejligt at se, hvordan ideer kan blive til virkelighed også i 2016. Her tænker vi f.eks. på Fjollehaven; den nye legeplads på Brandstationens grund, hvor tre børnefamilier får ideen …… og nu har vi i Fjellerup nok en af de flotteste legepladser på Norddjursland. Her har Borgerforeningen kunnet støtte op moralsk og med lidt økonomi; ja, faktisk er det Borgerforeningen, der står som ejer af pladsen – men heldigvis er der et selvstændigt legepladsudvalg, Legepladsens Venner, der står for den daglige ledelse og opsyn med området.

Den konstellation, som Legepladsens Venner er udtryk for, glæder vi os i bestyrelsen meget over. Vi ser visse udfordringer i, at en række af borgerforeningens driftsopgaver traditionelt hviler på bestyrelsens medlemmer. Vi ser derfor muligheder i, at fremtidige tiltag i Fjellerup, som skal rodfæstes i Borgerforeningen, kan smidiggøres driftsmæssigt ved delegering af driftsansvaret til initiativtagerne, som selvsupplerende grupper.

Ud over de tiltag Legepladsens Venner har bragt området ved Brandstationen, ser det ud til at Strandvejen inden for overskuelig tid også får tilført et par ny boliger, som hver erstatter ældre huse, der har henstået i en årrække. Det er glædeligt, at der er folk, som har mod på at bygge nyt i Fjellerup, og det er dejligt at vores Strandvej, som jo er indkørslen til såvel Byen som Stranden, på den måde tilføres fornyelse. Strandvejen er jo førstehåndsindtrykket af Fjellerup, og førstehåndsindtrykket er ikke sjældent udslagsgivende for lysten til bosættelse. Fjollehaven, ældre huse langs Strandvejen som på det seneste har fået en ansigtsløftning, samt et par nye huse undervejs – måske de få ledige byggegrunde, som er tilbage i Strandparken, snart er revet væk – og måske de nye huse i byen giver andre mod på at gå i krig med nogle af de gamle huse i byen, som venter på nye ejere. Hvis ketchupeffekten slår igennem, må kommunen snart kridte banen op til nye udstykninger.

-         Der har ikke været nævnt nogen navne i denne beretning – mange kunne nævnes, og nogle ville blive glemt; men fælles for alle er, at de hver især med deres bidrag har været med til at gøre Fjellerup til et lidt bedre sted at være – både som besøgende og som fastboende.

-         Uagtet dette, skal der lyd en særlig tak til de frivillige, som trofast tager morgen- og aftenturen rundt med Dannebrog, når flagalléen pryder Fjellerup ved særlige lejligheder. Udover faste flagdage, har der desværre ikke været så mange bestilte flagninger i 2016. Derfor denne lille servicemeddelelse, som afrunding på beretningen: Ingen fest eller begivenhed i Fjellerup er for lille til flagning. Nærmere om bestilling og betaling på hjemmeside www.fjellerupby.dk.

Børge Larsen/formand
(præsenteret af sekretær Anders Enggaard)


Formandens beretning 2015

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Kjeld som næstformand, Thomas som kasserer og Mogens, Elin, Finn og Børge som bestyrelsesmedlemmer.

Kort efter måtte vi omdanne bestyrelsen så Finn byttede plads med Niels og blev suppleant og Niels indtrådte i bestyrelsen.

Vi tændte traditionen tro juletræet på David Jensens Plads første søndag i advent, fint hjulpet musikalsk af elever fra Efterskolen. Der var også gløgg og æbleskiver til de mange fremmødte. .

Børnenes juletræsfest er nu blevet afskaffet grundet meget lille interesse. Der er for mange alternative tilbud og det tager vi til efterretning. 

Affaldsindsamling gik igen i år fint, styret af Ingrid og tak for det.

Vores mindestund den 4. Maj på David Jensens Plads var rigtig godt besøgt, idet mere end 50 personer deltog i markeringen af Danmarks frihedsdag. 

Vi har igen i år arrangeret et foredrag i samarbejde med Valgmenigheden og disse arrangementer er godt besøgt, så mon ikke det også vil fortsætte fremover.

Som det er sket nu i mange år har Thorbjørn og Freddy arrangeret cykelture for alle hen over sommeren og det bliver efterhånden til rigtig mange deltagere. Der er som altid afslutning på Fjellerup Østergård, hvor Borgerforeningen giver kaffe og Fjellerup Bageri har doneret brød.  Tak til arrangører og sponsorer, håber I holder ved i den kommende sæson.

Sct Hans blev i år afholdt på Østergaard som vanligt, men ikke på samme sted, da der lå en mega bunke flis på pladsen. I stedet foregik det nede ved shelters og det var da et godt sted, skal vi ikke bruge det igen næste år?

Vores bagagerumsmarkeder udvikler sig hele tiden og der er efterhånden rigtig mange kræmmere.

Det er et hyggeligt marked og kræmmerne udtaler stor ros til Mogens for det gode arrangement.

Vi takker også Kjeld for grill pasning og alle andre, der giver en hånd med.

I forbindelse med det ene marked havde vi ligesom sidste år koblet honning og jordbær smagning på, og det trak rigtig mange ekstra gæster, så det kommer nok igen til sommer.

Det lille kræmmermarked i byen var velsignet med godt vejr og der var mange kræmmere og gæster. Lokalbrugsen havde arrangeret grill aften som afslutning på markedet og der var helt udsolgt, så der bliver udvidet med flere pladser næste år, har jeg hørt.

Det store kræmmermarked var i år kommet på plads på de rigtige dage og der var godt med gæster, så vi satser på at kræmmerforeningen fortsætter til næste år. Det er trods alt en af vores  bedste indtægtskilder til alle aktiviteter i byen. Stor tak til alle i kræmmerforeningen for indsatsen.

Den årlige  vinaften  havde besøg af mange borgere, der fik åbnet champagne med sabel og smagt på mange gode vine. Som tidligere havde Madam Blå stået for tilberedning af diverse små retter der skulle følge vinen. Tak til Elin for et godt arrangement og tak til Lokalbrugsen, der stillede vin og foredragsholder til rådighed.

Borgerforeningen har igen i år været i samarbejde med Idrætsforeningen og Fjas om en oktoberfest, der trods et lidt beskedent fremmøde ca 60 personer var en stor succes, der sikkert følges op igen senere.

Aktivitetsgruppen eller oplevelsesgruppen, kært barn har mange navne, har igen i år beriget os med mange aktiviteter, veteranbusture, strandvandringer, fortælling om Østergaard osv. Ligesom der er blevet bygget på projekt Rosernes Landsby.

Fjellerups  seje sild har igen samlet penge ved at strikke og der er doneret penge og strik til flere formål.

Kunstgruppen har bemandet Infohytten hele sommeren og har stået for udsmykning af tunnellen under Kastbjergvej. Det var en lokalt forankret kunstner, nemlig Signe Boe, der stod for udførelsen og jeg synes selv det ser rigtig godt ud. Jeg har set på det i dag og det står stadig meget flot.

Fjellerup Guiden er igen i år udkommet i en flot udgave, tak til alle der har bidraget med tegning af annoncer, indlæg og uddeling og en særlig tak til Elin, der har bundet arbejdet sammen til et flot resultat, som vi alle kan være stolte af.

Østergård er passet og plejet af Tirsdagsklubben, både bede og andre anlæg, ligesom borde og bænke er hevet ud og sat på plads igen.

Tennisbanerne har igen i år været åbne og Hestehavens Camping har stået for udlejning. Tak for det. Vi har haft en indtægt på ca 5000 kr for dette projekt.

Vores hjemmeside er igen i år blevet passet på bedste vis af vore to webmasters, Bent og Lianne. I skal nok få lov til at fortsætte til næste år.

I stedet for at takke under hvert punkt vil jeg her gerne takke ALLE, der har bidraget til ovenstående. Alle frivillige har ydet en stor og værdifuld indsats i årets løb, ingen nævnt og ingen glemt. Tusind tak for indsatsen.

Jeg vil også gerne takke alle vores medlemmer, I er en aktiv skare og vi er glade for jeres opbakning. Den kan vi ikke undvære.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, der er nu tre,  der udtræder af bestyrelsen, men jeg håber at der vil være kamp om at få lov til at udfylde pladserne.

Jeg vil også gerne ønske den nye bestyrelse held og lykke med arbejdet fremover.

Til slut vil jeg citere fra Fjellerupsangen, skrevet af en tidligere præst her i byen.

Så derfor ung og gammel tag i vor by din tørn

Så vi har noget smukt at overlade vores børn

Og hvis vi holder sammen, vi som her i byen bor Så findes der ej bedre plet på denne hele jord.

Hvis vi efterlever disse kloge ord kan det aldrig gå helt galt.

Tak for ordet.

Steen Lassen/formand

 


 

Formandens beretning 2014

Kort efter sidste generalforsamling mødtes den nyvalgte bestyrelse og konstituerede sig således.

Steen Lassen – formand

Kjeld Christensen – næstformand

Thomas Borg – kasserer

Børge Larsen – sekretær

Elin Brandt, Mogens Friis og Finn Nielsen – bestyrelsesmedlemmer

Gitte Schmidt og Bente Juul – suppleanter

Første søndag i advent tændte vi traditionen tro juletræet på David Jensens Plads. De mange fremmødte fik efterfølgende muligheden for at forsyne sig med gløgg og æbleskiver til en billig penge.

Børnenes juletræsfest blev afholdt mellem jul og nytår. Der var knap så mange børn mødt op denne gang, så allerede nu skal der lyde en opfordring til forældre og bedsteforældre om at tage børnene med til vores juletræsarrangement. Der er plads til mange flere.

I marts havde vi et samarbejde mellem Fjas, Borgerforeningen og Idrætsforeningen om at afholde en forårsfest. Festen forløb storslået og i anledning af Aktivitetshusets jubilæum var der fri bar for alle deltagerne. En stor succes. Fjas fyrede en fantastisk revy af og der var levende musik til dansen.

Den årlige affaldsindsamling i Fjellerup blev i år støttet af en gruppe fra Glesborg ligesom Efterskolen stillede et hold. Der blev i år samlet mindre skrald end tidligere. Vi tolker det ikke som om der ikke er blevet set ordentligt efter, men snarere som et godt tegn på at der henkastes mindre affald på veje og stier end normalt.

Da vi sidste år genindviede mindestenen på David Jensens Plads blev vi enige om, at vi ville forsøge at gøre det til en årlig tradition at holde en lille mindestund 4. maj om aftenen. Vi var spændt på om der ville komme folk til aftenen, eller om det kun var på grund af indvielsen at der var så mange sidste år. Det viste sig heldigvis, at der kom rigtig mange, vi var over 50 til stede, heriblandt også turister fra campingpladserne. Vi hyggede os og sang nogle sange med musikledsagelse fra Tove Larsen, tak for det Tove, vi håber at trække på dig igen en anden gang.

Dette bringer mig så til formidling af vores arrangementer. De turister, der kom til 4. maj havde nemlig set budskabet på vores nye tv skærme, der er opsat 9 steder i byen. De findes hos bageren, brugsen, sommerhusudlejningen på Strandvejen, den røde gård, Fjellerup Kro, Strandens Camping, Hestehavens Camping, Vaffelbageriet og Blå Flag. Der er mange tilbagemeldinger på at folk ser dem, desværre er det flest udefra kommende, de lokale har en tendens til at overse dem. Prøv at holde øje med dem, vi forsøger at give så mange oplysninger som muligt om arrangementer, ikke kun for Borgerforeningen men også for andre foreninger.

Vi har igen i år afholdt bagagerumsmarkeder på Fjellerup Østergård og det er igen en stor succes. Ikke bare herfra men også fra mange af de faste kræmmere er der en stor tak til Mogens for organiseringen af dette, ja, der var sågar en konkret opfordring til at han skulle stille op til genvalg. Jeg er personligt helt enig.

I forbindelse med det ene bagagerumsmarked var der deltagelse af biavlere, så folk kunne smage honning og friske jordbær, købe lokal honning og få en snak om fremstillingen. Der var stor tilslutning til også denne del af arrangementet.

Årets cykelture var igen styret med sikker hånd af Freddy Juul og Thorbjørn Knudsen. Deltagerantallet er stadig stort og der er stadig kaffe og brød når strabadserne er overstået. Tak Freddy og Thorbjørn.

Sct. Hans aften gik forrygende. Der var blevet stablet et meget fint bål op af Børge Larsen, og der var denne gang taget højde for at deltagere og talere ikke forsvandt i kvælende røg. Båltalen blev holdt af Karsten Refsgaard, Ørum, der holdt en glimrende tale, der kunne vække til eftertænksomhed.

Byens kræmmermarked blev afholdt i godt vejr og igen i år var der rigtig mange der ”krammede” og mange fik del i en god handel.

Det store kræmmermarked var jo desværre nødt til at flytte til en dag tidligere på grund af Cirkus, men det gik alligevel. Det sker forhåbentligt ikke igen til næste år, hvor vi gerne skulle køre som vi plejer.

Årets sommerudflugt gik denne gang til Ribe. Deltagerantallet var begrænset til 18 personer, og det er klart i underkanten. Den nye bestyrelse vil blive nødt til at overveje formen for fremtidige udflugter, herunder prisen for deltagelse.

Vinsmagningen i oktober forløb fantastisk godt. Omkring 50 personer deltog og fik hørt et godt og engageret foredrag, fik smagt på de tilbudte vine og nød Madam Blås små retter, der blev serveret til maden. Tilbuddet om at købe vinene til favoritpris blev også modtaget af mange. Tak for et godt arrangement til Elin og Mogens.

Fjellerup Guiden udkom som altid i fin form, takket være Elins faste styring. Der var et lille fald i annoncører, men det vil den nye bestyrelse tage hånd om ved det kommende års annoncetegning. Vi har allerede fået tilladelse fra Bønnerup Borgerforening til at gå på jagt efter annoncører også i Bønnerup.

I år har vi overdraget Multibanen til Fjellerup Idrætsforening, der fremover står for pasning og vedligeholdelse af banen. Det er jo nok også mere dem der anvender banen, så det var rimeligt at overdrage banen til dem.

Vores aktivitetsgruppe har haft travlt i år. Under overskriften Nye spor i Fjellerup er der afviklet en lang række arrangementer, herunder cykelture, veteranbusture med krondyrssafari, naturvandringer, kirkeaftener, orgelkoncert, strandvandringer med guide og ikke mindst etableringen af det udendørs museum om tjæregryderne.

I gjorde i år Fjellerup til rosernes by. Det var et rigtig godt initiativ, der forhåbentligt kan udvides til næste år.

En stor tak til gruppen bag alle disse arrangementer.

En gruppe kvinder fra Fjellerup har haft god gang i strikkepindene og har leveret bamser til lægehuset til små børn i forbindelse med toårs undersøgelser, ligesom der er strikket en stor stak huer, vanter, tæpper osv. til hospitalsbrug. En god og nyttig indsats, tak til jer alle for det.

Kunstgruppen har i år i samarbejde med børnehaven fået fremstillet og ophængt farvede træskiver i et par træer her i byen. Der har også fem onsdage i løbet af sommeren været mulighed for at børn mellem 5 og 12 år kunne komme ned til Troels og Aase Kvorning i Pottehuset og fremstillet kakler, der skulle ophænges i nogle rammer på toiletbygningen på Møllebækvej. De er nu færdige og hænger på deres plads, det ser vældig fint ud, og har I ikke allerede set dem, så gå en tur ned og nyd dem. I det kommende år er det planen at skabe en fornyet David Jensens Plads, og der er søgt og modtaget tilsagn fra ELRO fonden om 100.000 kroner til formålet.

Turistinformationen blev i år omskabt til Infohytten. Dette stod kunstgruppen også for. Huset blev bemandet 6 dage om ugen i 5 uger i turistsæsonen og der kom en del besøgende. Der er kunstudstilling, kaffe på kanden og venlige mennesker der er parat til at hjælpe vores gæster i byen. Tak til alle i Kunstgruppen.

Der blev gjort et stort stykke arbejde for at få etableret et Farmers Marked i Fjellerup i år, men desværre var tilslutningen fra de økologiske dyrkere så minimal at projektet måtte opgives. Meget ærgerligt, men tak til Birgit for indsatsen.

Tennisbanerne har atter givet en pæn indtægt til os. Vi skylder i den forbindelse en tak til Hestehavens Camping, der igen i år har stået for udlejning og vedligeholdelse af banerne.

Vores rekreative område ved Fjellerup Østergård passes i en stor udstrækning af Tirsdagsklubben der også opsætter og nedtager borde og bænke på Østergård og David Jensens Plads. Tak til jer for en altid god og velvillig indsats.

Vores hjemmeside passes og plejes på bedste vis af Bent og Lianne, tak til jer, det er altid en fornøjelse at se på siden og finde nye spændende og praktiske oplysninger.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medlemmer af Fjellerup Borgerforening for jeres støtte til vores aktiviteter. Uden jer var det jo heller ikke rigtig blevet til noget.

Vores sponsorer har igen i år været velvilligt indstillet når vi er kommet rundt med raslebøssen. En stor tak til hver eneste af jer, vi håber vi må komme igen i 2015.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2014. Det har været et rigtig godt arbejdsklima og jeg er meget glad for den aflastning jeg har fået, når jeg havde mest brug for det. Tak skal I have.

Og så vil jeg blot sige tak for ordet.

Steen Lassen/formand

 


 

Formandens beretning 2013

 Året startede som vanligt med et konstituerende bestyrelsesmøde med følgende resultat:

Steen Lassen – formand

Elin Brandt Jensen – næstformand

Ingrid Kristiansen – sekretær

Gitte Schmidt – kasserer, desværre måtte Gitte trække sig midt i arbejdet af personlige årsager og formanden overtog midlertidigt kasserer jobbet

Mogens Friis – bestyrelsesmedlem

Mogens Hansen – bestyrelsesmedlem

Kjeld Christensen – bestyrelsesmedlem

Børge Larsen – 1. suppleant

Bente Juul – 2. suppleant

Arrangementer:

Vores planlagte bustur til julebyen i Tyskland måtte desværre aflyses på grund af for ringe tilslutning.

Den første søndag i advent tændte vi juletræet på David Jensens Plads og der var mange fremmødte der som belønning kunne erhverve varm gløgg og æbleskiver.

Mellem jul og nytår afholdt vi som vanligt juletræsfest for børnene og Michael Pilgaard berettede om juleevangeliet, hvorefter Julemanden kom forbi, transporteret dertil ved hjælp fra Jens Erik og hans hestetrukne kane.

Fastelavn blev som sidste år afholdt i menighedsrådets regi som vi bakkede op om.

Den første marts holdt Borgerforeningen sit 80 års jubilæum med en stor fest i aktivitetshuset. Om dagen var der aktiviteter for børnene og lidt nostalgi i form af billeder og musik for de voksne, og om aftenen var der så fest for de voksne. Der var fyldt helt op og vi blev underholdt aftenen igennem af Baktus All Starts og af FJAS. Alle var vist godt tilfredse med afholdelsen af jubilæet.

Projekt Ren Dag afholdt vi 21. april og processen blev igen vellykket styret af Ingrid. Tak for indsatsen.

Vi har afholdt tre bagagerumsmarkeder som alle var velbesøgte og hvor der var en god stemning. Det er helt klart et arrangement, der er kommet for at blive mange år. Organiseringen står Mogens Friis som sædvanligt for og altid med sikker hånd.

Vi har i sommerens løb haft tre korte og en lang cykeltur på programmet. Turene har været velbesøgt og vi takker Freddy Juul og Thorbjørn Knudsen for denne aktivitet og håber det også fortsætter næste år.

Sankt Hans Aften blev afholdt på Østergård foran den røde lade. Aftenens taler Jan Petersen og formanden fik en indsigt i hvad det vil sige at ”stå i røg og damp”. Vi var nok de to eneste der ikke så bålet! Men en god aften var det da, der startede med at ca. 50 mennesker afholdt fællesspisning i de opstillede telte.

Byens eget kræmmermarked har ikke i mange år haft så fantastisk vejr som i år, hvilket medførte at der var en meget stor tilslutning til aktiviteterne. Jeg tror at såvel kræmmerne som de besøgende havde en god dag.

Det store kræmmermarked på Møllebækvej var også velsignet med godt vejr, og vores sagsboder med øl og vand har vist aldrig haft så stor en omsætning. Det var især bemærkelsesværdigt at der blevg solgt så meget vand på flasker at Brugsen til sidst heller ikke havde mere! Vi var igen i år i stand til at bemande den lillle ølvogn med frivillige og tak for det.

Midt i august afholdt vi en bustur til Fur hvor godt 30 personer deltog. Turen var velarrangeret (tak igen til Mogens Friis) og alle kom godt igennem og havde en god oplevelse.  Vi sender i den forbindelse en tak til Sparekassen Djursland, der ydede et bidrag til turen på 3000 kroner.

Den 4. oktober havde Elin Brandt i samarbejde med Dagligbrugsen arrangeret en vinsmagning for os alle. Der var godt 40 personer, der fik et interessant foredrag, gode vine sponseret af Brugsen og lidt små retter til ganen leveret af Madam Blå. Et meget vellykket arrangement, der forhåbentligt bliver fulgt op i 2014.

I begyndelsen af oktober mødtes et antal frivillige fra forskellige foreninger så i Aktivitetshuset til den årlige hovedrengøring. Det blev gennemført i godt humør og alt blev rengjort på fortræffeligste vis.

Henover sommeren har der været afholdt en del forskellige aktiviteter i forbindelse med Sommerby – Vinterby, et arrangement der er kommet i stand i samarbejde med Norddjurs, der har bidraget med et større beløb til projektet. Tak til kommunen, dels for den økonomiske støtte og ikke mindst til det rigtig gode samarbejde, der har været mellem de kommunale repræsentanter og de frivillige i Fjellerup.

Jeg vil ikke komme ind på alle aktiviteterne, blot nævne at vi nu har et ophalersted og en badebro igen og begge dele er vigtigt for vores mulighed for at tiltrække turister. Vi har for nylig kunnet tage en multibane i brug til glæde for især fodboldspillende borgere i alle aldre.  Der har været byvandringer, krondyrssafarier, kunstevents og en masse andet som alt sammen er blevet båret igennem af de mange frivillige borgere, der har deltaget i planlægning og gennemførelse af projektet. En stor tak til jer alle for dette engagement. Samtidig vil jeg rette en tak til alle de sponsorer, der på den ene eller anden måde har bidraget til at projektet blev vellykket.

Igen i år har vi været i stand til at få udgivet en guide, og endnu en gang er det lykkedes at frembringe et værk, der overgår tidligere resultater. En bærende kraft i dette arbejde er Elin Brandt, der har svinget pisken over os alle for at få tingene på plads og til tiden. Tak for din store entusiasme og indsats.

Generelt kan vi sige at vi i Borgerforeningen har mange gøremål. Vi står for udlejning af tennisbanerne, dette sker med stor hjælp fra Hestehavens Camping, der ikke alene udlejer banerne for os, men også uden beregning står for renholdelsen på stedet, og vi takker for det.

Mindestenen er i årets løb blevet flyttet fra Kanneshøj og til sin nye plads på David Jensens Plads. Den 4. maj om aftenen blev stenen genindviet ved et arrangement der var meget stemningsfuldt.

Fjellerup Østergård er igen i år blevet passet og plejet af vores utrættelige tirsdagsklub. Uden jeres indsats tør jeg slet ikke tænke på hvordan der kunne se ud derude. Tusind tak for jeres utrættelige indsats.

Vores hjemmeside er nu indgået som en del af Fjellerupby, da det er et meget bedre koncept end det vi tidligere havde. Fjellerupby bliver passet upåklageligt af Bent Sølyst og det er altid en fornøjelse at gå ind og se hvad han nu har fundet at sætte på siden. Borgerforeningens side er desværre ikke passet særligt godt, og det må jeg så skælde webmasteren på denne side ud for…det er også mig. Fremtiden tegner dog lysere idet vi nu har fået en webmaster der har påtaget sig den vigtige opgave at holde også denne del ajour.

Jeg vil slutte af med endnu en gang at takke alle medlemmer for jeres opbakning til vores arrangementer og for jeres hjælpsomhed, når der er brug for en hånd til et eller andet praktisk.

Jeg vil også gerne rette en tak til vores sponsorer, uden jeres hjælp var vi ikke så godt stillet som vi nu er.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde igennem året, og speciel tak for indsatsen til de tre, der nu takker af. Skulle I få lyst en anden gang er jeg sikker på vi finder plads til jer!

Tak for ordet.

Steen Lassen, formand

 


 

 Formandens beretning 2011-2012

 Kort efter sidste generalforsamling mødtes den nye bestyrelse og vi konstituerede os som følger:

 

Thorbjørn Knudsen – formand

Elin Brandt Jensen – næstformand

Steen Lassen – sekretær

Mogens Friis – bestyrelsesmedlem

Mogens Hansen – bestyrelsesmedlem

Ingrid Kristiansen - bestyrelsesmedlem

Gitte Schmidt – bestyrelsesmedlem

Keld Christensen – 1. suppleant

Bente Juul – 2 suppleant

og som kasserer trådte Leif Hyllested til.

 

28. november gik startskuddet til bustur til Julemarked i Den Gamle By, Aarhus.

Der var 28 deltagere, som havde en god eftermiddag til julemarkedet. Der var god hjælp til busturen fra Sparekassen Djursland, som støttede os med 3000.- kr.

 

Og samtidig skulle juletræet på David Jensens Plads opsættes. Her fik vi et flot træ skænket af Hans, HLR montage – Kærvejen Fjellerup Strand.

 

Også juletræ til Børnehaven var på banen. Det var Jørn Krause, Djurs Byg, som ville skænke et træ. Men da jeg kom forbi Børnehaven for at aftale en dato for levering, så kunne de fortælle, at de fik leveret juletræ fra anden side.

 

Næste arrangement var sammen med Menighedsrådet, Fjellerup Kirke samt Valgmenigheden. Det var det årlige juletræ 29/12, og der var stort fremmøde omkring 70-80 børn og voksne. I år kom julemanden i hestetrukken vogn med kusk Jens E. Pedersen ved tømmerne. Og her fik vi sponsorhjælp fra Dagli Brugsen og Fjellerup Bageri.

 

Vi valgte at springe Fastelavnsfesten over, da flere havde givet udtryk for, at der var for mange arrangementer omkring fastelavn. I stedet støttede vi op om Menighedsrådets fastelavnsfest. Og her var der godt fremmøde søndag eftermiddag, med omkring 20 børn og 30 voksne.

 

Vinteren bød på en artig overraskelse. Der kom en frostskade i vores nye udstillingshus på Fjellerup Østergård. Vi havde ikke lukket for vandet ved stophanen, da vi betragtede det som en kommunal opgave iflg tidligere tiders procedure, og Kommunen havde godt nok sendt en mand ud, men han havde fået den besked af en ukendt person på området, at vi selv ville stå for lukning af vand. Hvem denne person var, står stadig hen i det uvisse, men en ting er sikkert og det er, at Kommunen selv vil forestå lukning af vandet.

 

Guiden måtte vi udvide med fire sider, så der blev plads til lidt flere annoncer samt mere tekst. Igen i år fik vi en rigtig flot guide på gaden, og det var næstformand Elin, som var tovholder på projektet, med det fine resultat.

 

Ren dag

22. april afholdt Borgerforeningen Ren Dag med Ingrid som tovholder. Vi fik et flot diplom fra Danmarks Naturfredningsforening og heraf fremgik det, at vi havde indsamlet 600 kg affald samt 445 øldåser.

 Stor tak til de mange fremmødte omkring 50 personer – Djurslands Efterskole og byens andre borgere fordelte antal deltagere ligeligt

 

Bagagerumsmarked 5. maj

Som noget nyt prøvede vi at lave Bagagerumsmarked ude på Fjellerup Østergård. Der var 16 tilmeldt og der kom 14

Det blev en hyggelig solskinsdag, men en rigtig kold og blæsende en af slagsen. Der var mange mennesker, og udover mangfoldige ting fra diverse bagagerum, kunne der også købes rundstykker og kaffe, pølser og brød samt øl og vand, et salg som Borgerforeningen stod for.

 

Solceller eller hva’?

Vi havde inviteret ELRO til Medborgerhuset og her fik ca 30 deltagere informationer omkring solceller og varmepumper. Efterfølgende fortalte deres konsulent mig, at besøget hos os i Fjellerup, faktisk var det besøg de havde haft, hvor der var bedst respons.

 

Cykeltur 10.maj

Her blev tilbagelagt 16 km og vi var på besøg hos Peter Koch og familie, som driver familielandbrug på Dyringvej. Det blev en yderst spændende rundvisning for de ca 20 deltagere.

Stor tak til familien Koch.

 

Eventyraften på Kannes høj 11. maj blev desværre aflyst, og det skulle vise sig at være en god beslutning, da der var et herrens vejr denne aften.

 

18. maj havde Kommunen indkaldt til til Borgermøde omkring udvikling af By og Strand projektet her i Fjellerup. Der var 94 tilmeldte og der kom 124, så der var god opbakning omkring fremmødet. Det er en sag, som løbende vil blive udviklet og evalueret.

 

Bagagerums marked 2. juni 2012

Denne gang var der 23 tilmeldte stadepladser, og det blev en rimelig dag i hård konkurrence med markeder i både Ørum, Glesborg og på Gl. Estrup. Men vi havde vist alle en god dag med en del købelyst.

 

Cykelturen 7. juni.

Det var en dejlig tur på 19 km med 23 deltagere rundt i vores dejlige natur, og som altid gav Fjellerup Bageri kage til kaffen, da strabadserne var overstået.

 

Mig og min weber.

Lørdag 9. juni var der slået telt op på Fjellerup Østergård, og her tryllede Søren Aabenhus med sine Weber grills. Der var i alt 24 fremmødte, som havde en rigtig hyggelig eftermiddag med en flot menu, og der var vist ingen, der gik sultne derfra. Vi havde fået støtte fra Fjellerup Bageri, Prebens fisk, Dagli’Brugsen i Fjellerup samt Djurslands Bank. Søren fik lavet dejlig mad og der var tid til masser af spørgsmål, som Søren suverænt besvarede.

 

23 juni 2012 Skt Hans aften

Her havde vi fået rejst teltene på trods af vind og lidt regn, men det aftog hen ad eftermiddagen. Der var arrangeret fællesspisning. Borgerforeningen har købt 2 stk grill, som Keld styrede med hård hånd. Der mødte omkring 30 op til fællesspisning, og det var en rigtig hyggelig start på selve Skt. Hans aften.

Her var Peter von Kohl aftenens båltaler, og han kom langt omkring i sin tale om både pensionist tilværelse og dyrevelfærd. Firan Radio stod for aftenens lyd. Der blev sunget tre sommersange og det lød smukt fra de vel 150 fremmødte. Der kom godt fut i bålet, heksen forsvandt og folk hyggede sig efterfølgende i både telt og på bålpladsen, hvor Fjellerup Bageri igen igen havde sponsoreret wienerbrød.

 

5. juli 2012 Cykeltur

Der var god tilslutning til cykelturen, som denne aften lagde turen forbi Nis Nissens bigård. Thorbjørn fortalte om biernes forunderlige liv, og bierne var søde og fredelige, så der blev ikke uddelt stik, til gengæld bød Nis på øl og vand, tak for det. Nis var desværre ikke selv til stede.

Sædvanen tro var der kaffe og kage efter cykelturen.  Kagen var selvsagt igen igen fra Fjellerup Bageri.

 

7. juli og igen i uge 29 2012. Kræmmermarked i by og ved strand.

Borgerforeningen hjalp med borde og stole og bemandede den ene ølvogn på det store kræmmermarked. Desuden var vi med i slutrengøringen. Vi siger tak til Kræmmerforeningen for det økonomiske tilskud, vi efterfølgende fik.

 

2. august 2012. Cykeltur.

Årets sidste ordinære cykeltur med rigtig god tilslutning. Vi fik set masser af små veje i sommerhuskvarteret og sluttede på Fjellerup Østergård med en lille én samt kaffe og kage fra Fjellerup Bageri.

 

4. august 2012. Bagagerums marked på Fjellerup Østergaard.

Her havde vi det højeste antal deltagende handelsfolk i år, og da vejret artede sig ganske godt, så blev det en rigtig god dag.

 

11. august 2012. Cykeltur 43 km.

Lørdag klokken 1300 var 19 glade cyklister klar til at tage turen langs havet og via Bønnerup til Gjerrild. Her kom ledsagervognen med masser af kage, vand og kaffe så sukkertallet kom i vejret. Herfra gik turen tilbage ad den gamle nedlagte Gjerrild banestrækning. Smukt vejr, pragtfuld tur, og da vi holdt mandtal på Fjellerup Østergaard, manglede der kun to cyklister. Formanden havde gode ben (den dag), så han vendte cyklen og fandt da også de to deltagere, som nød den grønne skov og ellers trillede langsomt mod Fjellerup Strand.

 

6. september 2012.  I Myrens Tegn.

Her var der musik og god stemning da Esben Langkniv var på banen. Desværre var fremmødet ikke så stort, men de der kom, fik sig en god aften med i bagagen.

 

11. september 2012

Fjellerup Borgerforening holdt ekstraordinær generalforsamling med kun eet emne, nemlig vedtægtsændring i §10, så indkomne forslag herefter kan behandles og vedtages på den kommende generalforsamling. Og ændringen blev vedtaget.

 

30. september 2012. LAG-dag på Fjellerup Østergaard

Her blev der holdt åbent hus, hvor interesserede kunne få området vist frem samt høre om tilblivelsen af det nuværende rekreative område. Projektet kunne gennemføres, fordi vi fik mange midler fra LAG.

21.oktober 2012. OK-benzin happening

Tre gæve kvinder fra Borgerforeningen gav den en skalle på foreningens vegne, hvor missionen gik ud på at skaffe flere medlemskort til OK-benzin og OK-el. Der blev vasket bilruder efter alle kunstens regler samt uddelt souvenier fra OK ledsaget af en kop kaffe med lidt kage til.

 

25. oktober 2012. Vinsmagning og foredrag om emnet Vin og kvinder.

Det blev en herlig aften med omkring 40 betalende gæster. Stor tak til Dagli’Brugsen og foredragsholder læge Erik Skovenborg for et morsomt arrangement.

 

Generelt

Vi har desuden i Borgerforeningen haft mange gøremål:

 • ·         Vi har fået renoveret området ved tennisbanerne, og har haft en hæderlig indtjening på udleje af banerne. Hestehavens Camping har stået for udlejning, hvilket vi siger Jer mange tak for..
 • ·         Ved siden af tennisbanerne har vi fået etableret en beach volley bane, men projektet trak ud, så det bliver først fra 2013, vi får gavn af projektet.
 • ·         Kannes høj. Den selvejende institution, som står for området vil gerne overdrage det til Borgerforeningen. Der pågår drøftelser. Endvidere påtænkes stenen fra Kannes Høj flyttet til David Jensens plads.
 • ·         Vedligehold af Fjellerup Østergård. Uden stor frivillig hjælp fra Tirsdags klubben og Fjellerup Østergårds venner, ville det ikke være muligt at holde området i så god stand, som det er. Stor tak for det - også tak til Norddjurs kommune for klipning af græsarealerne, og til Erik Jespersen, fordi han med flid svinger sin buskrydder på flere af Borgerforeningens arealer.
 • ·         Projekt Krolfbane er vedtaget, men skal føres ud i livet..
 • ·         Deltagelse i kommunalt projekt sammen med andre personer/grupper i Nyt liv ved Fjellerup Strand. Vi har støttet op om ideen, men er ellers ikke direkte involveret ej heller økonomisk.
 • ·         Deltager stadig i work shops omkring Landsbyportrætter.
 • ·         Fjellerup Guiden. Det er vores store årlige opgave, og samtidig det projekt, der giver smør på brødet. Tak til alle i Bestyrelsen for fantastisk arbejde omkring skabelsen af guiden ikke mindst til næstformand Elin Brandt Jensen, som har haft det overordnede ansvar omkring udgivelsen af en flot publikation. I år har vi søgt tilbud på trykning af guiden, og har i den forbindelse skiftet trykkeri, da tilbuddet her fra var gunstigt.
 • ·         Hjemmesiden www.fjellerupby.dk tilhører nu Fjellerup Borgerforening, og i den forbindelse stor tak til Bjarne og Bent for vedligeholdelsen. Bent vedligeholder på fineste måde siden, men i den forbindelse, vil han gerne have lidt input fra borgerne, så har du en god historie eller kendskab til et arrangement, så kontakt da bare Bent Sølyst.
 • ·         Kunstneren Anna Lise Jensen, som til daglig bor i New York, vil arrangere et kunstarrangement i Fjellerup 2013. Borgerforeningen er repræsenteret i projektet, dog uden at være økonomisk ansvarlig
 • ·         Deltager i Vejdirektoratets trafik kampagner, bl.a ”Prinser og prinsesser”

 

Endnu engang tak til alle medlemmer for masser af arrangement og hjælpsomhed, og jeg håber på fortsat stor opbakning og støtte til Fjellerup og Omegns Borgerforenings kommende arrangementer. Endnu engang tak til bestyrelsen, som har planlagt og fået gennemført de mange arrangementer. Og en stor tak til kasserer Leif Hyllested, som utrættelig har arbejdet med at få de mange konti til at stemme, og samtidig udført masser af opgaver udenfor kassererjobbet.

 

Med venlig hilsen

Thorbjørn Knudsen

formand