Annoncer
Referat fra 2017

Referat fra generalforsamling den 23. november 2017. 

Fremmødte medlemmer 19 samt 6 bestyrelsesmedlemmer. 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

Ad 1. Bestyrelsen foreslår Ivan Robak. Godkendes af generalforsamlingen.

IR bekræfter at indkaldelse til generalforsamling er sket i overensstemmelse med vedtægter samt gennemgår dagsorden, herunder at forslag er indkommet rettidigt. 

2.    Formandens beretning

Ad 2.AE orienterer om borgerforenings aktiviteter i det forløbne år.

4 maj møde på David Jensens plads, gæstetaler Jan Pedersen, borgmester i Norddjurs.

Sct. Hans bål. Pænt fremmøde på trods af regnvejr. Båltaler Rikke A. Jørgensen, medlem af Kommunalbestyrelsen og 2. viceborgmester.

3 x bagagerumsmarked, cykelture, bustur, Ren dag, - tilbagevendende aktiviteter med pæn søgning, skønt sommeren ikke har vist sig fra sin bedste side.

Kunststien på kystlinien mellem Bønnerup og Fjellerup var en stor succes, og har for alvor sat Fjellerup på landkortet.

Fællesspisning. Så stor succes, at der altid er en venteliste. Stor tak til de 3 styrende kræfter Bente, Edel og Thorbjørn.

Badebroen ved Blå flag stationen blev udsat for stormskade hvorved flere brofag forsvandt.

Den lykkelige udgang på hændelsen var, der efterfølgende blev indgået faste aftaler med Norddjurs Kommune om årlig opsætning og nedtagning af broen, som ejes af kommunen. Kommunen opbevarer brofagene vinteren over, under tag. Borgerforeningen deltager i det praktiske arbejde, sammen med folk fra Blå Flagstationen. 

Af nye tiltag nævnes:

Kulturnat 2017 Afviklet omkring Fjollehaven, hvor ildsjælene omkring Fjollehaven skal have en stor tak for et flot og anderledes arrangement. Også tak til Legepladsens Venner, Fjellerups Seje Sild,

Fjas og Fjellerup bageri.

Norddjurs Kommune havde besluttet at skænke Fjellerup og Bønnerup to af de udstillede skulpturer fra Kunststiprojektet. For Fjellerup var det den laaaaange hund lavet af Erik Jespersen, Stenvad, som Legepladsens Venner havde bedt byens borgere om at komme med navneforslag til.

Else Søjmark, kommunalbestyrelsesmedlem og kulturudvalgsformand, åbnede festlighederne og navngav skulpturen FJOLLERIK.

Foreslået af Søren Aabenhus.

Fjollerik har nu fast plads i Fjollehaven, som et evigt minde om Kunststiprojektet samt til glæde og gavn for både store og små. 

De kommende projekter/fokusområder vil være:

Udmøntning af Norddjurs kommunes 4- års plan for Strandens liv og udvikling.

Drøftelser omkring regionens planer om ændring i busruter og ny skolestruktur. 

Juletræet på David Jensen plads tændes den. 3. december.

Udover gløg/æbleskiver hjælper FJAS med nisse/julestemningen og Djurslands Efterskoles kor synger julesange.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen 

3.    Kassererens beretning

Ad 3: NH gennemgik årets regnskab.

Nettoresultatet for 2017 er et minus på kr. 15.500 mod minus kr. 3.800 i 2016.

Da der i 2016 blev modtaget en gave på kr. 10.000, er der ikke de store udsving, dog er der et lille fald i kontingentindtægterne, som bestyrelsen vil have ekstra fokus på i 2018.

Kassererens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

4.    Valg af bestyrelse

Ad 4: På valg er:

Anders Enggaard, modtager genvalg

Børge Larsen, ønsker ikke genvalg

Erik Røder, modtager genvalg

Niels Harsberg, modtager genvalg

AE, ER og NH bliver genvalgt og som nyt medlem foreslås Kim Larsen.

Efter KL har præsenteret sig, modtager han nyvalg til bestyrelsen. 

5.    Valg af suppleanter

Ad 5: På valg er:

2. suppleant Bente Juul, ønsker ikke genvalg

1. suppleant Inger Udsen, indtrådte i bestyrelsen kort efter konstituering

I 2016.

Flemming Monsrud, Strandparken, og Peter Westrup, Strandvejen, foreslås.

Generalforsamlingen godkender de foreslåede.

1.    suppl. Flemming Monsrud

2.    suppl. Peter Westrup 

6.    Valg af revisor

Ad. 6:På valg er

Jens Nørlem, modtager genvalg

Inge Schmidovic, modtager genvalg 

7.    Valg af revisorsuppleanter

Ad. 7: På valg er

Ivan Robak, modtager genvalg

Thomas Borg, modtager genvalg 

8.    Godkendelse af kontingent

Ad. 8:Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2018 vil være uændret. Kr. 50,- for enlige og kr. 100 for husstand.

Generalforsamling godkender uændret kontingent 2018. 

9.    Indkomne forslag.

Ad. 9: Bestyrelsen fremlægger vedtægtsændringer med henblik på en registrering af medlemmer i et passivt og et aktivt medlemskab, dette gjort i lighed med andre foreningers vedtægter.

Begrundelsen er at en borgerforening har mange praktiske gøremål, som løses af aktive medlemmer. Det ligger i foreningens navn, at aktive medlemmer også er borgere i Fjellerup og omegn. 

Det foreslås at § 4 ændres til:

Stk. 1 Som aktivt medlem kan optages alle, der er fastboende i Fjellerup og omegn

Stk. 2 Som passivt medlem kan optages alle, der har referencer til Fjellerup og omegn 

Ændringen medfører tilpasning i ordlyden i § 9 (tilføjes aktive medlemmer) § 10 samme tilføjelse

(aktive medlemmer) og § 11 Stemmeberettigede er foreningens aktive medlemmer og § 13. 

Af praktiske grunde ønsker bestyrelsen også en ændring af § 15 Overfor tredjemand forpligter foreningen ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til  … underskrift af formand, næstformand og kasserer 

Begrundelsen er at underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer har vist sig bureaukratisk, senest i forbindelse med godkendelse/oprettelse af mulighed for at opkræve/modtage betaling via MobilePay. 

Forslagene § 4,9,10 og 11 diskuteres med generalforsamlingen, og der afstemmes ved håndsoprækning. 22 stemmer for, 3 imod. 

§ 15 diskuteres med generalforsamlingen, og der afstemmes ved håndsoprækning.

22 stemmer for, 3 imod. 

Vedtægtsændringerne godkendt. 

10. Eventuelt

Ad 11:

Fastligger på Hestehaven Camping Lars Pedersen orienterer om løbeturer han har arrangeret i 2017.

Stor interesse, mange tilmeldte som kunne løbe en halvmarathon eller bare gå ruten.

Deltagelse koster kr. 60,- og Vaffelbageriet sponsorerer en is til alle deltagere.

LP anmoder Borgerforeningen om at få info med på hjemmeside, Infoskærme m.m

Generalforsamlingen modtager initiativet positivt, og LP tilsendes materiale med datoer for løbene, som så kan komme med i kalenderen for 2018. 

Opfordring fra Bente Aabenhus om at benytte sig af de frivillige som har tilmeldt sig som hjælpere til praktiske opgaver .

Tages til efterretning 

Elin Brandt spørger hvorfor Guiden for 2017 kun hedder Fjellerup 2017.

Svigt i korrekturlæsning. Rettes for 2018 udgaven. 

Referent: Inger Udsen