Annoncer
Møder 2016

Meeting3

 

Referater fra 2016

 

 

 

 

 • Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 1. december 2016

Deltagere

Børge Larsen (BL)
Niels Harsberg (NH)
Erik Røder (ER)
Gitte Schmidt (GS)
Henry Tronborg (HT)
Susanne Sørensen (SS)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud

Inger Udsen (IU) Bente Juul (BJ)

1.   Godkendelse og underskrivning af referat af mødet d.26.oktober.

Ingen bemærkninger

 

2.  Godkendelse og underskrivning af referat af generalforsamlingen
      d. 24.november.

      Ingen bemærkninger

 

3.    Konstituering af bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig hver i sær, for de tilstedeværende.

Børge Larsen oplyste, at han fornyligt har påtaget sig hvervet som formand i Fjellerup Sogns Menighedsråd og at han i den forbindelse gerne ville overlade hvervet som formand til en anden, med henblik på selv at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ønskede Børge tillykke med valget og udtrykte forståelse for ønsket.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Anders Enggaard

Næstformand: Gitte Schmidt

Kasserer: Niels Harsberg

Fjellerup guiden 2017: Redaktør: Børge Larsen – Annoncer: Erik Røder

Aktiviteter 2017: Formanden indkalder formændene for en række Fjellerupforeninger til Formandsmøde i løbet af januar 2017, med henblik på koordinering af aktiviteter i 2017.

Formanden foranlediger pressemeddelelse m.v. udsendt om bestyrelsesarbejdet i Fjellerup og Omegns Borgerforening.

 

Formanden modtog kort tid efter det konstituerende bestyrelsesmøde henvendelse fra bestyrelsesmedlem Susanne Sørensen, som havde et begrundet ønske om at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Formanden accepterede det begrundede ønske. 1. suppleant Inger Udsen indkaldes herefter til bestyrelsen.

 

4.    Evt.: 

a.  Regnskab, kontingentopkrævning og medlemskartotek  v. Niels. Orienterede om arbejdet med indførelse af mobilepay til kontingentopkrævning.

Det aftaltes, at eksisterende mobilabonnement opsiges.

 

b.  Guiden 2017 v. Erik og Børge:

Der er aftalt møde med trykkeriet den 11. december 2016. Kort resume heraf:

27. februar 2017: Første korrektur til Børge

6. marts 2017: Rettelser retur til trykkeri.

9. marts 2017: Anden korrektur til Børge

13. marts 2017: Færdiggørelse af korrektioner – klar til trykning

3. april 2017: Guiden leveres i løbet af ugen.

 

c.     Andet:

BL orienterede om indkommet ansøgning om støtte for 2017. AE bad NH om at udarbejde oversigt over udbetalt støtte i 2016, til næste møde. Der tages stilling til den indkomne ansøgning på et senere bestyrelsesmøde.

GS orienterede om, at der er taget initiativ til uddeling af velkomstmateriale til nye indbyggere i Fjellerup.

ER orienterede om problemer med slæbestedet ved Strandkroen. Drøftede muligheden for at forslå kommunen at etablere nyt slæbested ved et de fremtidige nye ”punkter” ved Fjellerup Strand. Punktet ikke afsluttet.

 

Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 3. januar 2017, kl. 1900

 


 

 •  Referat af bestyrelsesmødet den 26. oktober 2016

 

Deltagere

Børge Larsen (BL)
Kjeld Christensen (KC)
Niels Harsberg (NH)
Elin Brandt (EB)
Erik Røder (ER)
Gitte Schmidt (GS)
Bente Juul (BJ)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud

Lene Schnoor (LS)


Dagsorden.


1).
     Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse til pkt. 6: og FJAS

 

2).    Godkendelse og underskrivning af referat af mødet d. 31. august

Ingen bemærkninger

 

3).    Nyt fra formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer

BL:

 • Orienterede om tennisbanernes drift og indtægt. Fremtidig vedligehold ej afklaret. På forslag fra ER drøftet fordele ved oprydning af blade både forår og efterår.
 • Orienterede om, at der er indkøbt pc til hjemmesidedrift.
 • Orienterede om, at Borgerforeningen er ejer og ansvarlig for badebroen. ER oplyste at Jan R. Pedersen, Strandvejen, har givet tilsagn om, at indgå i arbejdet med den årlige opstilling og nedtagning af badebroen. Forsikringsforhold drøftet.
 • Orienterede om, at Borgerforeningens oplag i vandhuset på Fælledvej er flyttet til Laden på Østergaard.

 
NH:

 • Oplyste, at kassekreditten, som var givet til Legepladsens Venner i forbindelse med indkøb af legeplads, er tilbagebetalt.

 
GS:

 • Orienterede om, at INFO-stander opsættes ved Fjollehaven.
 • Orienterede om, at Brugsen gerne medvirker til opsætning af INFO-skærm på vippebeslag i butikken.
 • Orienterede om, at annoncering vedr. generalforsamling er iværksat.


4). 
   Evaluering af afholdte arrangementer

Cykeltur 1/9, 2 x Fællesspisning, Oktoberfest og rengøring i Aktivitetshuset.


5).
     Kommende arrangementer: 

 1. Vinsmagning d.28.oktober kl.19:30;  Opstilling fra kl. 1600

 2. Generalforsamling d.24.november kl.19:00;
 • BL: Formanden er udrejst: AE aflægger formandens beretning.
 • EB arrangerer fornødent vedr. Humlebien.
 • KC forestår traktementet; gløg og æbleskiver
 • GS forestår indkaldelsen.
 • På valg er KC, EB og GS
 • KC genopstille ikke: Ønsker en sabbat efter mange års bestyrelsesarbejde.
 • EB genopstiller ikke; Ønsker en pause efter 10 års bestyrelsesarbejde.
 • GS genopstiller. Er i 2015 valgt for et år.

3. Juletræstænding søndag d.27.november kl.16:00.

 • AE er tovholder og følger op fra 13. november 2016.
 • KC sørger for opstilling og nedtagning af juletræ.
 • BJ sørger for gløg og æbleskiver
 • BL er udrejst men laver aftale om musik og sang
 • GS og NH deltager

6).    Ansøgning om økonomisk støtte fra Fjellerups Seje Sild og FJAS.

 • Der bevilliges kr. 1.500 til Fjellerup Seje Sild
 • Der bevilliges kr. 1.500 til FJAS, til dækning af udgifter til Oktoberfest.


7).
    Webmaster på Borgerforeningen og fjellerupby.dk: Bent og Lianne.

Drøftet at tilknytte en kontaktperson fra bestyrelsen.


8).
     Fjellerup Guiden 2017!!

 • ER har påtaget sig annoncetegningen
 • BL varetager kontakten til trykkeriet og redaktøransvaret.
 • EB overdrager fornøden viden.


9).
    Eventuelt og næste bestyrelsesmøde.

Aktivitetskalender 2017 drøftet. AE ønskede en bedre koordinering af aktiviteter i Fjellerup i sammenarbejde med byens øvrige foreninger. Foreslår den kommende bestyrelses formand at tage initiativ til et formandsmøde primo januar 2017.

GS orienterede om arbejdet med lancering af Borgerforeningen på Facebook.

GS orienterede fra Legepladsens Venner:

 • Fase 2 for Fjollehaven er i gang.
 • Madpakkehus kan forhåbentligt rejses til foråret 2017.
 • Der er aftalt bankospil i samarbejde med Husmoderforeningen.
 • Der arbejdes med aktiviteter på Kulturnat 2017.

 

Næste møde: Torsdag den 1. december 2016, kl. 1900, hos ER.

 


 

 • Referat af bestyrelsesmødet den 31. august 2016

 

Deltagere

Børge Larsen (BL)

Niels Harsberg (NH)

Elin Brandt (EB)

Erik Røder (ER)

Gitte Schmidt (GS)

Anders Enggaard (AE) – ref.

 Afbud

Kjeld Christensen (KC)

Bente Juul (BJ)

Lene Schnoor (LS)

 Dagsorden.

 1. 1.       Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. 2.       Godkendelse og underskrivning af referat af mødet d.9.juni.

Godkendt

 1. 3.       Nyt fra formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Formanden (BL)

 • Orienterede om foreningens modtagelse af pengegave.
 • Orienterede om, at bestilling af brochurer for Fjellerup Østergaard er annulleret, idet der er fundet en kasse ekstra på lager.

Kasserer (NH)

 • Gennemgik regnskabet.
 • Midlertidig kassekredit til Legepladsens venner beløbssat til kr. 150.000, under henvisning til referat af møde 2016-01-13.
 • Medlemslisten er endnu ikke opdateret.

EB

 • Humlebien drøftet.
 1. 4.       Evaluering af afholdte arrangementer.
 • Sct. Hans forløb planmæssigt.
 • Et af sommerens øvrige arrangementer måtte aflyses p.g.a. fejl i programmet.
 1. 5.       Infoskærmene – hvordan går det?
 • GS oplyste, at tre skærme var ude af drift af tekniske årsager.
 • GS undersøger muligheden for videre drift af et mindre antal skærme.
 1. 6.       Kommende arrangementer: a. Fællesspisning i Aktivitetshuset d.7.september; b. Oktoberfest d. 7. oktober; c. Rengøring af Aktivitetshuset d.15.oktober kl. 9-15;  e. Vinsmagning d.28.oktober.

Til efterretning.

 1. 7.       Badebroen – optagning og Borgerforeningens engagement i badebroen fremover.

BL orienterede om aftale med Fjordcentret:

 • Broen nedtages ultimo september. BL melder nærmere ud.
 • Fremover koordinerer FOB opsætning og nedtagning af broen, sammen med Fjordcentret.
 1. 8.       Legepladsen ved Brugsen – indvielse mm.
 • GS oplyste, at legepladsen er færdig og godkendt.
 • GS oplyste, at legepladsen indvies søndag den 11. september 2016, kl. 1000, af Borgmester Jan Petersen.
 1. 9.       Køb af computer til www.fjellerupby.dk .

BL indgår aftale med Bent Sølyst.

 1. 10.   Ansøgning om økonomisk støtte fra Pensionistforeningen.

Bevilliget kr. 1.500,-

 1. 11.   Forespørgsel fra en sommerhusejer vedrørende tennisbanerne.
 • BL undersøger mulighederne til næste møde.
 • AE gav udtryk for, at der er udfordringer i foreningens organisering, med en lang række praktiske opgaver, som forventes løst af bestyrelsesmedlemmerne. Henviste i den forbindelse til, at organiseringen af legepladsen med Legepladsens Venner som driftsansvarlige, måske er værd at kopiere til f.eks. Tennisbanerne, Bagagerumsmarkeder og en række andre af foreningens driftsområder.
 1. 12.   Fjellerup Guiden.
 • EB konstaterede, at årets oplag på 7.000 eksemplarer har vist sig at være passende.
 • BL bad alle overveje Guidens udgivelse for 2017.
 1. 13.   Eventuelt og næste bestyrelsesmøde.

GS gjorde opmærksom på, at der står et nyt info-skab i laden på Fjellerup Østergaard. Enighed om, at det opsættes ved p-pladsen overfor Brugsen, hvor foreningen råder over et mindre areal.

Kommende generalforsamling

 • EB meddelte, at hun ikke modtager genvalg på den kommende generalforsamling.
 • KC havde ved mail meddelt, at han trænger til et sabbatår fra foreningsarbejde og derfor ikke modtager genvalg på den kommende generalforsamling.
 • GS, som ved sidste generalforsamling blev valgt for et år, meddelte at hun modtager genvalg.

Næste møde: Onsdag den 26. oktober 2016, kl. 1900, hos BL

 


 

 •  Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2016

Deltagere:

Børge Larsen (BL)
Kjeld Christensen (KC)
Niels Harsberg (NH)
Elin Brandt (EB)
Erik Røder (ER)
Gitte Schmidt (GS)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud:

Bente Juul (BJ)
Lene Schnoor (LS)

1).  Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

2).   Godkendelse og underskrivning af referat af mødet d. 7. april.

OK
KC arbejder videre med skiltning af toiletter i INFO-bygningen

3).   Nyt fra formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Formanden (BL)

Brochurer om Fj. Østergaard er udgået. Undersøger muligheden for at få trykt yderligere 2.000.

Næstformanden (KC)

Der er indgået aftale om, at opsætning og nedtagning af badebroen bliver koordineret af Vaffelbageriet. Borgerforeningen er formel ejer af badebroen og skal stille med to mand ved opsætning og nedtagning. Norddjurs Kommune står for vedligehold af badebroen.

Kassereren (NH)

Der tilbagestår to udestående for annoncering i Guiden 2016.06.15

GS

INFO-skærmene i byen er opdateret.
Orienterede om status for legepladsen.

ER

Anbefalede opdatering af skilte for cykelturene. GS har skabelonen.

AE

Orienterede om tilbud på introduktion til byens hjertestartere. Det blev foreslået at lægge introduktionen som optakt til generalforsamlingen. Afklares senere.

 4)Evaluering af afholdte arrangementer

4.maj-arrangement: Der var pæn tilslutning til arrangementet.

Bagagerumsmarked 25. maj: Forløb tilfredsstillende. KC oplyste, at en af byens aktive borgere har tilbudt sin assistance til fremtidige bagagerumsmarkeder.

Cykeltur: Forløb til fredsstillende.

Foredragsaften sammen med valgmenigheden: Forløb tilfredsstillende, trods et enkelt forstyrrende element.

 5).   Kontingentopkrævning.

Det konstateres, at der er udfordringer ved at identificere indbetaler, når Swipp anvendes.

Vi prøver at sætte deadline for opkrævningsrunderne til 1. maj i 2017.

6).  Benyttelse af tennisbanerne

KC oplyste, at banerne er blevet højtryksspulet, hvilket har virket godt.

BL oplyste, at det er aftalt med Hestehavens Camping, at borgerforeningens medlemmer kan benytte ledige baner gratis, mod forevisning af gyldigt medlemskort.

7).   Infohytten.

Vagtplanen for sommeren er på plads.

Der kan godt bruges et par afløsere.

Åbningstiderne sættes til kl. 10-12 i perioden 2. juli til 8. august.

8).   Guiden og folderen – opfølgning hos handlende/campingpladser sommeren igennem

        Der er 10 kasser Guide 2016 på lager.

Fremtidig redaktion af Guiden drøftet. Bør være afklaret inden efteråret.

 9).   Plakatophængning i byen.

GS påtog sig plakatproduktionen med assistance fra EB.

ER og BL koordinerer plakatophængningen.

Omfanget af ophængninger drøftet.

10).    Plakatsøjlerne ved Infohytten og ved Strandkroen.

BL tager kontakt til tømrer, for udskiftning af opslagsplader på alle tre plakatsøjler; altså også på David Jensens Plads.

Nedtagning af forældede opslag: KC/Strandkroen, ER/Info-hytten, BL/DV-plads.

11).    Kanneshøjvej 40.

         Naboen er ved at opføre ny garage og ny stensætning.

Når dette arbejde er tilstrækkeligt fremskredet, tages der hånd om arealet, sammen med idrætsforeningen.

12).   Kaffe efter cykelture.

Opgaven fordelt for resten af sæsonen.

13).   Kræmmermarked – byen og ved stranden.

Byen: Afhentning af borde/bænke fra Fj. Østergaard – retur søndag.

Stranden: Ølvogn bemandes fre-søn kl. 11-17 i tre vagter á 2 timer. Borde/bænke hentes og returneres.

14).   Sct. Hans aften på Østergaard.

BL sørger for klargøring af bål.

EB repræsenterer borgerforeningen, da BL ikke kan være til stede.

KC er tovholder på praktiske opgaver. Grill tændes kl. 17 til fællesspisning fra kl. 18. Bål tændes kl. 19.

15).    Roserne i byen (lille økonomisk forespørgsel)

 Der bevilliges kr. 500 til supplerende indkøb af roser.

16).    Forespørgsel fra Bent og Lianne (web mastere)

Der tages initiativ til møde med webmaster.

Ind til videre sidestilles webmasteropgaven med bestyrelsesarbejdet.

17).    Evt.

Intet til dette punkt.

18).    Næste møde:

 Torsdag den 18. august 2016 kl. 1900, hos AE

 


 

 • Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2016

 

Deltagere:

Børge Larsen (BL)
Kjeld Christensen (KC)
Niels Harsberg (NH)
Erik Røder (ER)
Lene Schnoor (LS)
Bente Juul (BJ)
Gitte Schmidt (GS)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud:

Elin Brandt (EB)

 

1).   Godkendelse af dagsorden.

        Punkt 11 Legeplads tilføjet.

 

2).   Godkendelse og underskrivning af referat af mødet d.2.marts.

        OK

 

3).   Nyt fra formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Formanden (BL)

På baggrund af en henvendelse fra borger om mulighed for fast leje tennisbanerne til medlemspris, tager BL og KC kontakt til Hestehaven, for nærmere drøftelse.

På baggrund af henvendelse om bedre skiltning af de offentlige toiletter langs standen, tager BL kontakt til kommunen.

BL orienterede om modtaget tilbud på trykning af Aktivitetsfoldere.

Kassereren (NH)

Orienterede om, at Guide 2016 er betalt. Tilsvarende er rep. efter indbrud i Info-hytten og skade på montre i udstillingslokalet på Østergaard.

 

4).   Tennisbanerne – opfølgning på arbejdet lørdag d.2.april.

KC følger op vedr. opstribning.

Drøftet muligheden for at lade andre løse driftsmæssige opgaver på tennisbanerne. BL sætter emnet på dagsorden senere.    

 

5).    Rengøring af Aktivitetshuset d.9.april kl.09:00 og Ren Dag d.17.april 
        kl. 14.00.

Orienteringspunkt.

 

6).   Guiden.

Uddeling er forløbet planmæssigt. Videre opfølgning på næste møde.

2017: BL bad bestyrelsesmedlemmerne gøre sig overvejelser om fremtidig placering af redaktøropgaven, til næste møde.

 

7).   Kommende arrangementer.

 •  4. maj arrangement:
  Arrangementet drøftet. Tidssat til kl. 20.
 •  Foredrag i Aktivitetshuset tirsdag d.24.maj kl. 19:30
   Ingen bemærkninger.
 •  Bagagerumsmarked på Fjellerup Østergård
   Der sættes plakater op 14 før.

 

8).   Opsætning af badebro.

Uge 14 eller 15. KC finder hjælpere, når tidspunktet er fastsat nærmere.

 

9).   Oprydning på den lille grund på Kanneshøjvej 40.

KC oplyste, at Borgerforeningen, Kræmmerforeningen og Idrætsforeningen foretager oprydning i foråret.

 

10).  Indkrævning af kontingent – hvordan går det?  Deadline.

Der aftaltes deadline til 1. juni 2016.

 

11).  Legeplads

Behandling af skriftlig henvendelse fra Legepladsgruppen – herefter Legepladsens Venner.

Det meddeles Legepladsens Venner, at der kan oprettes en bankkonto, som kan anvendes i forbindelse med legepladsens drift.

Det meddeles Legepladsens Venner, at Borgerforeningens kasserer for øjeblikket ikke kan påtage sig at administrere denne konto.

Det meddeles Legepladsens Venner, at Borgerforeningen har bevilliget et tilskud for 2016 på kr. 1.500, til legepladsens drift. Det meddeles endvidere Legepladsens Venner, at bestyrelsen har besluttet, at Borgerforeningen påtager sig garantiforpligtigelsen i forhold til grundejeren, i form af udgiften til evt. afvikling af legepladsen, herunder reetablering af det grønne område, hvis legepladsen på et tidspunkt må nedtages, f.eks. p.g.a. manglende mulighed for vedligeholdelse. Udgiften har Legepladsens Venner estimeret til kr. 35.000. Beslutningen er med det forbehold, at der juridisk er dækning for denne garanti i forhold til Borgerforeningens vedtægter. BL får dette grundlag vurderet nærmere, i løbet af den kommende uge. Vurderingen fremsendes bestyrelsen, med henblik på verificering af garantien ved intern mail.

 

12).   Evt.

LS forespurgte til information om betjening af byens hjertestartere. AE undersøger muligheden for at lade Borgerforeningen tilbyde en instruktion i hjertestarternes betjening. Drøftes på næste møde.

 

13)Næste møde.

Torsdag den 9. juni 2016, kl. 1900 - hos NH


 

 • Referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2016

Deltagere:

Børge Larsen (BL)
Kjeld Christensen (KC)
Niels Harsberg (NH)
Elin Brandt (EB)
Gitte Schmidt (GS)
Erik Røder (ER)
Lene Schnoor (LS)
Bente Juul (BJ)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud:

Ingen

 

1).  Orientering og samtale omkring den planlagte legeplads ved Brandstationen.

May-Britt Enggaard og Sanni Helmann deltager. Punktet er uden referat

 

Mødet fortsætter med nedenstående dagsorden:

2). Godkendelse af dagsorden:


3).  Godkendelse og underskrivning af referat af mødet den 13. januar 2016.


4).  Nyt fra:

BL:

 • Koncert 19. marts 2016 er aflyst p.g.a. anden aktivitet i kirken. Borgerforeningens engagement og bidrag udgår.
 • Formanden oplyste, at Steen Lassen repræsenterer Borgerforeningen i arbejdet med De 4 Indslag. ER og AE deltager ved mødeaktiviteter i muligt omfang.
 • BL og NH deltager i møde med Norddjurs Kommune på Fjellerup Østergaard 2016-03-03.

NH:      

 •          Nye COOP-kort udleveret.

GS:       

 • Oplyste, at der efter det oplyste er tilgået Region Midtjylland 39 høringsvar fra Fjellerupområdet, vedr. MidtTrafiks planlagte nedskæringer på Busrute 2013. Nedskæringerne vil i givet fald få meget negativ konsekvens for uddannelsessøgende fra Fjellerup, i forhold til skolegang i Randersområdet.

KC:    

 • Oplyste, at badebroerne skal opstilles i løbet af ugerne 14-15. Borgerforeningen skal stille med to hjælpere. KC er tovholder.
 • Oplyste endvidere, at den på sidste møde stillede kassekredit til Idrætsforeningens Projekt Forsamlingstelt, ikke vil blive udnyttet. Der er afregnet med leverandøren.

                     

5). Tennisbaner – oprydning m.v.:

Der må påregnes 10 m² blade m.v.. KC undersøger mulighed for at leje løvsuger. KC melder et tidspunkt ud til bestyrelsen. Stribemaling evt. samme dag.

 

6). INFO-skærmene:

GS oplyste, at hun udarbejder standardskabeloner til skærmene.

 

7). Rengøring af Aktivitetshuset d 9. april 2016 samt Ren Dag:

 • LØR 09 APR kl. 0900: Hver forening i Fjellerup deltager med to mand ved rengøringen.
 • SØN 17 APR 1400-1600: Ren Dag i Fjellerup. Mødested: David Jens Plads. Ingrid fra Madam Blå er tovholder.

 

8). Ansøgninger om økonomisk støtte. Bevillinger:

 • Tirsdagsklubbens Løvspringstur: Kr. 1.500
 • Vedligeholdelse af roser i Fjellerup: Kr. 1.500
 • Børneklubberne i Fjellerup, arrangement 11. juni 2016: Kr. 1.500

 

 9). Guiden:

EB orienterede om status for Fjellerup Guiden 2016. Tidsplanen holdes. Levering den 18. marts 2016. Uddelingsplan tilpasset og udleveret.

 

10).  Aktivitetsfolderen:

Udsat til næste møde.

 

11). Kontingentindkrævning:

NH og BL udarbejder rutelister, som udleveres bestyrelsen i Uge 10.

 

12).  Afholdte arrangementer/kommende arrangementer.

BL oplyste, at fastelavnsgudstjenesten og den efterfølgende tøndeslagning havde mange deltagere.

 

13).  Eventuelt:

 • NH oplyste, at der havde været indbrud i Infohytten. Der er tilsyneladende ikke stjålet noget. Tømrermester Jens Jørgen Thomsen har repareret vinduet.
 • GS oplyste, at hun stadig modtager diverse post og reklamer til Borgerforeningen. Det anbefales at afmelde den slags post direkte til afsender. Borgerforeningen har efter seneste konstituering indsendt nye adresseoplysninger til Norddjurs Kommune.
 • EB oplyste, at der skal findes en ny tovholder på Fjellerup Guiden fra og med 2017.

 

14).  Næste møde.

Torsdag den 7. april 2016, kl. 1900 – hos GS


 

 •  Referat af bestyrelsesmøde den 13. januar 2016

Deltagere:

Børge Larsen (BL)
Kjeld Christensen (KC)
Niels Harsberg (NH)
Elin Brandt (EB)
Erik Røder (ER)
Lene Schnoor (LS)
Bente Juul (BJ)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud

Gitte Schmidt (GS)

1). Godkendelse af dagsorden.

Ingen bemærkninger

2). Godkende og underskrive mødereferat af mødet d.9. december.

Ingen bemærkninger

3). Nyt fra formand.

 • Forespørgsel fra Menighedsrådet vedr. koncert 19. marts. Borgerforeningen sørger for plakater og bidrager med kr. 1.500,-
 • Foredrag i Aktivitetshuset 24. maj. Borgerforeningen og Valgmenigheden.
 • Uddeling af nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Borgerforeningen har tidligere modtaget henvendelse fra en gruppe af forældre i Fjellerup. Det er tilkendegivet, at Borgerforeningen bakker op om projektet med etablering af nye legeplads i parken ved Brandstationen, overfor Brugsen. Projektet søges etableret ved fondsmidler og donationer. Borgerforeningen stiller en kassekredit til rådighed. Beløbet fastsættes, når der foreligger budget. Der er indkaldt til offentligt projektmøde 2. februar. BL m.fl. deltager.
 • På given foranledning laves der opslag i Info-hytten, hvor der henvises til hjemmesiden.

4). Nyt fra kasserer.

NH har netop modtaget fornødne adgangskoder, så han er nu i fuld drift, som kasserer. Der anvendes alene konti i Sparekassen Djursland.

5). Nyt fra øvrige.

KC orienterede om Idrætsforeningens projekt med anskaffelses af forsamlingstelt. Der er modtaget tilsagn om fondsmidler. Borgerforeningen stiller en kassekredit på kr. 100.000,- til rådighed i forbindelse med leveringen, dog maks. indtil 1. juli 2016.

6). Landsbyklyngeprojektet. Niels orienterer.

NH orienterede om det forberedende arbejde, som pågår i forbindelse med planlagte aktiviteter mellem Fjellerup og Bønnerup, som et led i Kulturby 2017. Region Midtjylland har stillet en pulje til rådighed.

 7). Tennisbanerne. Vedligeholdelse? Alle ser på tennisbanerne inden mødet.

ER undersøger pris på ny asfaltbelægning til næste møde. KC finder en lørdag, hvor banen skal rives for blade og kridtes op til en ny sæson. Nærmere følger. Telefonhenvisning på skiltet skal udgå.

 8). Den tidligere legeplads ved tennisbanerne. Hvad vil vi med den?

Ingen afklaring. Udsat ind til videre.

 9). INFO-skærmene.

BL oplyste, at GS havde givet tilsagn om at opdatere skærmene. Der vil blive en opdatering hver anden uge i sommerperioden. Uden for denne periode opdateres der én gang månedligt.

10). Tøndeslagning sammen med kirken søndag d.7.februar kl.14.

Borgerforeningen sætter plakater op.

11). Aktivitetskalender 2016.

Deadline for indmelding af aktiviteter er den 1. februar. EB rundsender mail med datoer på cykelture, så bestyrelsesmedlemmerne kan byde ind på den efterfølgende serviceopgave. Der arrangeres fællesspisning i Aktivitetshuset på en månedlig hverdagsaften i september, november, januar og marts. BL undersøger pris på tosproget aktivitetsfolder (dansk/engelsk).

12). Tegning af annoncer til Fjellerup Guiden – og Guiden 2016 generelt.

Forløber planmæssigt.

13). Eventuelt.

BL oplyste, at Webmaster (Lianne Lassen) gerne modtager relevant materiale til hjemmesiden. Formater: JPG og Word.

14). Næste møde.

Onsdag den 9. marts 2016, kl. 1900 – hos KC