Annoncer
Møder i 2017

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00

Referat 08

Afholdes hos: Erik Røder, Strandvejen

Afbud fra: Gitte Schmidt og Kim Larsen

1.       Godkendelse og underskrivning af referat fra 26.10.17

          Ad 1. Godkendt og underskrevet 

2.       Godkendelse af referat fra generalforsamling den 23.11.17

          Ad. 2. Udsat til næste møde. Afventer endeligt referat samt de på

          generalforsamlingen godkendte Vedtægter. 

3.       Konstituering af bestyrelse valgt på generalforsamling.

Formand: Anders Enggaard

Næstformand: Inger Udsen

Kasserer: Niels Harsberg

Menig medlemmer:

Erik Røder, Henry Tronborg, Gitte Schmidt, Kim Larsen

Suppleanter: Flemming Monsrud, Peter Westrup

 Formanden oplyser at han har modtaget en anmodning fra Gitte Schmidt om at udtræde af bestyrelsen, på grund af personlige årsager.

Det besluttes, at godkende anmodningen, og indkalde 1. suppleant Flemming Monsrud til bestyrelsesarbejdet. 

4.       Organisering:

Juletræstænding.

På trods af afgang fra bestyrelsen har  Børge Larsen love at sørge for gløgg og æbleskiver med hjælp fra Inger. Erik sørger for fældning af træ på Skovvej og el/lys hjælper Idrætsforeningen med.

Tennisbanerne.

Norddjurs kommune har indkaldt til et møde i foråret 2018, hvor  Erik deltager.

På mødet skal der drøftes beskæring af træer og beplantning omkring indhegning samt fremtidig niveau for dette.

”Den røde lade”

Det foreslås, at Kim Larsen bliver tovholder for opgaven.

Guiden 2018

Erik og Inger har haft møde med Freka, og deadlines er udstukket. Der ønskes et møde i begyndelsen af januar for at drøfte bestyrelsens tilgang/holdning til annoncer/gratis annoncer. 

5.       Eventuelt

På generalforsamling fremkom et ønske om at tilgodese David Jensens Plads med et ”brush up”, samt at kigge på den frivillig liste som borgerforeningen tidligere har opfordret til at melde sig på. Begge dele skal inddrages i planerne for 2018. 

Næste møde: 4. januar 2018 kl. 19.00

Primært med opsamling omkring indhold til Guiden 2018

Afholdes hos Inger: Kærvejen 29


 Bestyrelsesmødet den 23. oktober 2017

Referat 2017/07

Deltagere:

Niels Harsberg (NH)
Børge Larsen (BL)
Gitte Schmidt (GS)
Erik Røder (ER)
Henry Tronborg (HT)
Inger Udsen (IU)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud:

Bente Juul (BJ)

1. Godkendelse af dagsorden

Yderligere en ansøgning indgået til pkt. 11

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger

3. Hængepartier

Nr. 40 – AE orienterede om, at Kræmmerforeningen har bevilliget midler til oprydning omkring bygningen. AE undersøger nærmere med øvrige foreninger.

4. Siden sidst

Hjemmesiden: AE orienterede omkring drøftelser vedr. fremtidig drift af hjemmesiden. Røde Lade: AE orienterede om, at ny aftale er på vej med Meilgaard, med udvidelse af lejemålet, så Borgerforeningen lejer hele laden og deler udgiften forholdsvis med Idrætsforeningen og Kræmmerforeningen.

5. Organisering

Badebro: Nedtages torsdag i Uge 43

Kulturnatten d. 27. oktober 2017 – Legepladsens Venner er initiativtagere til lokalt arrangement i Fjollehaven.

Juletræ: Fældes og afhentes Skovvej 41. AE tovholder på juletræet. BL tovholder på arrangementet. Bestyrelsesmedlemmerne giver en hånd med, i muligt omfang. Det undersøges at udbygge arrangementet fra 2018.

Tennisbanerne: AE tager initiativ til nedtagning af net snarest. Endvidere kontakt til kommunen om beskæring af omkringstående træer, som indebærer stort løvfald m.v. på banerne.

6. Administration

ER opfordrede til oprydning i ældre opslag på hjemmesiden.

7. Formandens møde med en række formænd for foreninger i Fjellerup

 • Næste møde afholdes den 24. oktober 2017
 • Koordinering af aktiviteter
 • Fælles oprydningsdag i foråret, med udgangspunkt fra Fjollehaven
 • Udbygning af juletræsarrangementet fra 2018, jf. pkt. 5.

8. Guiden 2018

ER oplyste, at han og IU snarligt holder møde med Freka om deadlines. ER opfordrede til at tjekke Guiden 2017 for evt. korrekturer i 2018.

9. Rute 213

AE orienterede om skrivelser fra Borgmester og Forvaltningsdirektør på baggrund af Fjellerup foreningernes fælles bekymringsskrivelse til Kommunalbestyrelsen. Kommunen agter at inddrage Fjellerup i forarbejdet med planlægning for fremtidig kollektiv trafikbetjening af Nordkysten, hvilket AE har takket Ja til.

10. Kassereren

Anmodning om assistance til indberetninger primo 2018 er frafaldet.

NH orienterede om status for kontingentopkrævning. Der har været faldende kontingentindbetalinger de seneste to år, hvilket giver anledning til overvejelser om opkrævningsformen. Dagsordensættes tidligt med den kommende bestyrelse.

Mobilpay – NH orienterede om udfordringer med at få kendskab til afsender, ved mobiloverførsler. Undersøger nærmere.

NH indkalder snarest revisorerne for gennemgang af regnskabet.

11. Ansøgninger om tilskud

Fjellerup-Glesborg Pensionistforening: Kr. 1.500,-

Seje Sild: Kr. 1.500,-

Fjellerup Menighedsråd: Tilskud til julearrangement: Kr. 1.500,-

12. Røde Lade

AE orienterede om, at ny aftale er på vej med Meilgaard, med udvidelse af lejemålet, så Borgerforeningen lejer hele laden og deler udgiften forholdsvis med Idrætsforeningen og Kræmmerforeningen.

Nøgler: AE har bestilt nye nøgler og hængelåse, tilpasset eksisterende system.

13. Generalforsamling og vedtægtsændringer

Sidste detaljer i forslaget til vedtægtsændringer afklaret. AE foranlediger rettidig indsendelse af forslaget.

Generalforsamlingen finder sted den torsdag den 23. november 2017, kl. 1900, i Værestedet, som GS har reserveret.

Der annonceres på hjemmesiden og på Facebook samt ved lokale opslag.

På valg er BL, ER og AE. ER og AE modtager genvalg. GS orienterede om, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid, hvis der kan findes en afløser. Der skal endvidere vælges to nye suppleanter; IU er indtrådt i bestyrelsen og BJ modtager ikke genvalg. Øvrige valg og nyvalg drøftet. AE laver opslag på hjemmeside og Facebook, med opfordring til at medvirke.

Der serveres efterfølgende gløgg og æbleskiver. IU og BL er tovholdere.

14. Humlebien

Drøftet. BL følger op.

15. Parkering på Klitvej

AE orienterede om materiale, modtaget fra Norddjurs Kommune, til anvendelse i Guiden.

16. Årets Landsbypris 2018

GS har modtaget henvendelse, som blev drøftet. Enighed om, at Fjellerup ikke byder ind nu, men ser tiden an. Det vurderes, at vi i øjeblikket ikke kan levere på hovedparten af de kriterier, der udtages efter.

17. Eventuelt

IU orienterede fra møde i Aktivitetshusets bestyrelse. Rengøringsdag for 2018 bliver den 24. marts.

Næste møde:

Primo december, inden den 7. Aftales umiddelbart efter generalforsamlingen, med den nye bestyrelse.

 


Bestyrelsesmøde den 10. august 2017

Referat 2017/06 


Deltagere:

Børge Larsen (BL)
Gitte Schmidt (GS)
Erik Røder (ER)
Henry Tronborg (HT)
Inger Udsen (IU)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud: 

Niels Harsberg (NH)
Bente Juul (BJ)

 

1. Godkendelse af dagsorden

ER tilkendegav et ønske om, at der på kommende dagsordner sættes et fast punkt, med henblik på opsamling af hængepartier. Taget til efterretning.

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger

3. Siden sidst

AE indledte med at takke bestyrelsen for indsatsen ved de mange arrangementer, som har været afviklet hen over sommeren. 2017 har jo været kendetegnet ved, at Fjellerup har indgået i Europæisk Kulturhovedstad 2017, hvilket har været en stor opgave men også har trukket mange gæster til byen.

Bagagerumsmarkeder: De tre markeder har i forskellig grad været præget af vejrligets omskiftelighed, men generelt har der været udtryk tilfredshed fra de handlendes side.

Sct. Hans aften: Arrangementet var pænt besøgt, uagtet vejrliget. Positive tilbagemeldinger på valg af årets båltaler. Lydproblemer tilskrives vejrligssikret opstilling af højttaleranlægget, hvilket vi vil prøve at gøre bedre næste år.

Cykelture: ER foreslog, at der laves en Fjellerup-T-shirt til cykelturen, med sponsorreklamer. ER undersøger nærmere til 2018.

Strandens Kræmmermarked: Borgerforeningens ølbod fik positive tilbagemeldinger på torsdagsåbent og musik i baren.

4. Organisering

Badebro: Kommunens driftsafdeling står for op- og nedtagning med hjælp fra borgere i Fjellerup. Borgerforeningen fastsætter op- og nedtagningstidspunkt og melder ud til kommunen, aktuelt til Simon S. Boisen: Badebroen nedtages i Uge 40 og opsættes i Uge 17.

5. Administration

Der er indkøbt pc til informationsarbejdet.

6. Formandens møde med en række formænd for foreninger i Fjellerup

 • Snarligt kommende møde. Der blev udtrykt ønske om, at bedre organisering af pasning af arealerne ved Røde Lade og Kanneshøjvej 40 og oprydning i de tilhørende bygninger, indgår i mødet. AE medbringer ønsket.

 • Opbakning til bekymringsbrev vedr. busbesparelser tilkendegivet fra de respektive foreninger formænd. Bekymringsbrevet sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer.

7. Guiden 2018

BL oplyste, at han ikke kan påtage sig redaktøropgaven længere. IU tilkendegav vilje til at påtage sig opgaven. ER påtager sig annoncetegningen også i 2018.

8. Rute 213

Orientering om baggrund og godkendelse af bekymringsbrev.

9. Kassereren

Status for kontingentopkrævning.

Medlemskort og medlemsnumre drøftet. Bibeholdes, men nummereringen smidiggøres. IU bidrager til udfærdigelse af nyt medlemsregister.

10. Ansøgninger om tilskud

-ingen ansøgninger

11. Nøgler

Indhegningen ved siden af tennisbanerne rummede oprindeligt en lille legeplads, som for år tilbage er nedtaget. Nøgle forefindes ikke til eksisterende lås, hvorfor denne opbrydes og udskiftes til eksisterende system. Skraldespandsstativer opbevares i denne indhegning af logistiske årsager.

12. Vedtægtsændringer

Oplæg til vedtægtsændringer gennemgået. En enkelt uddybning indarbejdes og rundsendes inden næste bestyrelsesmøde.

13. Humlebien

Drøftet.

14. Kommuneplan

Norddjurs Kommune har kvitteret for vores høringssvar vedr. Kommuneplan 2017.

Vedr. Fjellerup Strand, så vil man i begyndelsen af kommuneplanperioden se på mulighederne for optimering af parkeringsforholdene. Endvidere fremhæves projektet Strandliv – Fjellerup Strand. Vedr. vores forslag om ekspropriation til parkeringsforhold, tages bemærkningerne med i andre relevante sammenhænge. Vi noterer os positivt, at essensen af vore bemærkninger vedr. stranden, har fundet plads i den nye kommuneplan.

Vedr. vores forslag om at friholde områder nær Fjellerup for yderligere skovrejsning, henvises vi til at kontakte Miljøstyrelsen, hvis vi ønsker reduktion af de områder, som er udpeget til skovrejsningsområder. Det blev besluttet, at der kun arbejdes videre med dette, hvis der kommer henvendelse herom, og i så fald efter en nærmere vurdering.

15. Parkering på Klitvej

 • Forslag fra formanden om at lade Norddjurs Kommune disponere over en side i Guiden til trafikale anvisninger for strandområdet blev godkendt. AE arbejder videre med dette.

 • Forslag fra borger om at lade frivillige uddele flyers. Ingen beslutninger men idéen noteret.

 • Infoskærmene inddrages i arbejdet med bedre info om parkeringsforbuddet på Klitvej.

16. Eventuelt

På valg til kommende generalforsamling er BL, ER og AE. BL tilkendegav, at han ikke ønsker genvalg for øjeblikket. ER og AE tilkendegav interesse for og vilje til at tage en periode mere.

 

Næste møde: Den 23. oktober 2017, kl. 1900, hos BL.

 


 

Bestyrelsesmøde den 14. juni 2017 
Referat 2017/05

 

Deltagere:

Niels Harsberg (NH)
Børge Larsen (BL)
Gitte Schmidt (GS)
Henry Tronborg (HT)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud: 

Erik Røder (ER)
Bente Juul (BJ)
Inger Udsen (IU)


1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger

3. Siden sidst

AE: Guiden sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.

HT: Der er fulgt op med ukrudtsbekæmpelse på tennisbanerne.

BL: Freddy Juul har tilbudt at male borgerforeningens bænke i byen og ved stranden, 4-5 stk. Tak!

GS: Orienterede om, at MIN bliver én af 12 nye landsbyklynger i DK.
Opstartsmøde 15. juni 17.

GS: Orienterede fra Legepladsens venner: Vellykket bankospil og ibrugtaget madpakkehus.

4. Organisering

 • Kræmmermarkeder: 

Byens: AE + BL hjælper til med klargøring, drift og oprydning.

        Strandens: GS laver vagtplan for Ølvogn og daglig soignering af pladsen.

 • Bagagerumsmarkeder: 

 27. maj: Der var 17-18 stande. Afviklingen gik planmæssigt.

 24. juni: Aftalt at bruge en lille times tid efter Sct. Hans, til klargøring. Der opsættes to teltsektioner, da der også er Honning- jordbærdag.

 • Sct. Hans:

BL klargør pladsen med bål, bestiller brød samt etablerer kontakt vedr. musik og anlæg. 

AE foranlediger indkøb efter liste. Kontakter Kjeld Christensen om hjælp til grill.

De, som har mulighed for det, mødes på pladsen fredag eftermiddag for klargøring.

Salg af brød, øl og vand bemandes på skift, når bålet tændes.

 • Cykelture:

Brød og kaffeopgaven var ikke fordel for maj og juni. BL løste opgaven.

6. juli: GS

22. juli: Bestyrelsen kan ikke påtage sig opgaven p.g.a. opgaver ved Kræmmermarkedet.

3. august: BL 

7. september: AE

5. Administration:

Status for pc-indkøb: GS oplyste, at der arbejdes på sagen.

6. Formandens møde med en række formænd for foreninger i Fjellerup

Fjellerupby.dk: Opdatering af hjemmesiden iværksat. Udgiften søges delt med fem andre foreninger i byen.

7. Velkommen til Fjellerup

Drøftelse af velkomsttiltag. Enighed om at løse det via fjellerupby.dk. GS drøfter muligheder med Bent Sølyst.

8. Kassereren

Status for kontingentopkrævning. Opkrævningen pågår. Mobilpay desværre ikke i drift.

NH oplyste, at der kun mangler enkelte indbetalinger fra annoncører i Guiden 2017.

9. Ansøgninger om tilskud

 -ingen ansøgninger

10. Nøgler

Opfølgning. Udsat til næste møde

11. Vedtægtsændringer

Videre drøftelse. AE udarbejder internt notat til drøftelse på næste møde.

12. Eventuelt

Annoncering af diverse arrangementer drøftet.

Drøftet forhold omkring arealer i byen: Kanneshøj og Hundebane.

Næste møde:  Torsdag 2017-08-10, kl. 1900 hos HT.

 


 

Bestyrelsesmødet den 1. maj 2017 
Referat 2017/04

 

Deltagere: 

Niels Harsberg (NH)
Børge Larsen (BL)
Gitte Schmidt (GS)
Henry Tronborg (HT)
Inger Udsen (IU)
Bente Juul (BJ)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud:

Erik Røder (ER)


1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger

3. Siden sidst

Ingen bemærkninger

4. Organisering 

 • Kræmmermarkeder: Opdaterede opgavelister medsendes. Forslag om at baren ved badevognene holdes åben også torsdag kl. 14-18. AE medbringer forslaget til næste planlægningsmøde.

 • Badebro: Jan Vejlgaard Petersen har forud for mødet oplyst, at broen opsættes tirsdag d. 9. maj 2017 – BL tager kontakt til Jan for nærmere aftaler.

 • 4 maj: BL orienterede om aftaler og program. AE oplyste, at Jesper Maler har givet tilsagn om, at springvandet på David Jensens Plads er i drift inden.

 • Bagagerumsmarkeder: BL indhenter fornødne tilladelser hos politiet. Tilsvarende vedr. Sct. Hans.

 • Sct. Hans: AE oplyste, at Kommunalbestyrelsesmedlem, 2. Viceborgmester Rikke Albæk Jørgensen, har taget imod invitationen til at holde båltale. Øvrige forhold aftales endeligt på næste møde.

 • Repræsentation i andre bestyrelser: Borgerforeningen er repræsenteret i andre foreninger i Fjellerup, jf. disse foreningers vedtægter, således: Kræmmerforeningen og Aktivitetsforeningen. AE repræsenterer Borgerforeningen i Kræmmerforeningens bestyrelse i år. IU repræsenterer Borgerforeningen i Aktivitetsforeningen i år. Dette meddeles disse respektive foreninger.

 • MIN: GS prioriterer arbejdet med MIN, men det er præciseret, at Borgerforeningen ikke er forpligtiget til at være repræsenteret i MIN. NH følger MIN fra sidelinjen og vil prøve at prioritere det, men 2017-opgaver fylder generelt godt i kalenderen, allerede.

5. Administration

GS orienterede om status for pc-indkøb.

6. Formandens møde med en række formænd for foreninger i Fjellerup

Fjellerupby.dk: Bent Sølyst har været i dialog med leverandør og har modtaget pris på opgradering. AE forlægger dette for de øvrige formænd, for deling af udgiften.

7. Guiden 2017

Status for omdeling. Der følges op, om der løbende er guider nok til uddeling, i Fjellerups forretninger.

8. Kassereren

Status for kontingentopkrævning. Problemer med mobilpay søges løst. Der sættes i øjeblikket ingen deadline.

Regning for Guiden modtaget. Annoncørafregning påbegyndt.

9. Ansøgninger om tilskud 

 • Fjellerup Østergaard: Bevilliget kr. 1.500 til færdiggørelse af skiltning.
 • Ørum Børnefestival: Bevilliget kr. 1.500 til årets børnefestival.

10. Forårsklargøring af Tennisbaner

Klargøringen forløb tilfredsstillende. Det var et stort stykke arbejde, som blev udført. Der kan med fordel annonceres efter hjælpere forud for klargøringen 2018. HT indkøber algefjerner og iværksætter rensning i området ved indgangen.

11. Ren Dag

Der var rimelig opbakning til arrangementet. Ingrid fra Madam Blå påtager sig koordineringsopgaven også i 2018.

12. Djurslands Turistforening

Orientering om ”Giv et praj” via norddjurs.dk, som kan anvendes, hvis man observerer huller i vejbelægning på kommunale veje samt skader på kommunale bygninger og faciliteter i området.

13. Nøgler

Kræmmerforeningen har behov for nøgler til vore opbevaringsfaciliteter. Der søges overblik over nøgler på næste møde.

14. Eventuelt 

 •  Bækkelund: AE oplyste, at Jan Vejlgaard Petersen er orienteret om vores forslag til kommunen.
 •  Info-standere: GS oplyste, at Legepladsens Venner opstiller ny Info-stander på reserveret areal ud for P-pladsen ved Fjollehaven. Udskiftning af Info-stander på David Jensens Plads afventer denne, som mulig prototype for kommende udskiftning af øvrige tre Info-standere.

 

Næste møde: Onsdag 2017-06-14 hos AE

 

 


  

Bestyrelsesmøde den 30. marts 2017

 

Deltagere

Niels Harsberg (NH)
Erik Røder (ER)
Gitte Schmidt (GS)
Henry Tronborg (HT)
Inger Udsen (IU)
Bente Juul (BJ)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud 

Børge Larsen (BL)

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger

3. Siden sidst

GS: 

-Kanneshøjvej 40. Orienterede om kontakt til FIF og Kræmmerforeningen.

-MIN, landsbyklinger. Orienterede om det indledende stormøde, hvor Fjellerup desværre var svagt repræsenteret. Vi påtager os, ikke at have været dygtige nok til at informere Fjellerup via hjemmesiden.

4. Organisering 

 • Legepladsens Venner: May-Britt deltager under dette pkt. og orienterer om status.

May-Britt Enggaard orienterede om status i forhold til madpakkehus og toiletfaciliteter. Der meddeles Legepladsens Venner accept til at arbejde videre med at afdække mulighederne for etablering af toiletfaciliteter ved Fjollehaven. Der stilles endvidere Legepladsens Venner en kassekredit til rådighed, i forbindelse med opstilling af madpakkehus her i foråret.

 • Kræmmermarkeder:
  AE orienterede om møde i Kræmmerforeningens bestyrelse. Sammen med referatet udsendes lister over en række opgaver, som skal fordeles mellem de deltagende foreninger. Listen blev drøftet. Opbakning til, at fastholde opdelingen af øludskænkningssteder ved Strandens Kræmmermarked. Borgerforeningen tilbyder fortsat at passe udskænkningsstedet ved badevognen. GS laver vagtplan. Øvrige opgaver drøftet. Borgerforeningen byder på løsning af praktiske opgaver før, under og efter markedet. Til en række opgaver, vil der være behov for, at foreningens medlemmer byder sig til, idet bestyrelsen ikke kan løse opgaverne alene. 
 • Badebro:
  BL koordinere bestyrelsens indsats. Hvis opstilling bliver aktuel i april, hvilket Fjordcentret har nævnt som en mulighed, koordinerer Jan Vejlgaard Pedersen. Borgerforeningen sørger for forplejning til hjælperne. 
 • 4. maj:
  BL har forud for mødet fremsendt oplysninger om, at nødvendige aftaler er på plads. 
 • Bagagerumsmarkeder:
  Deltagerprisen fastsat til kr. 75,- pr. marked. Tilladelse fra kommunen er modtaget. Politiet søges, når BL kommer hjem fra udlandsophold. Kjeld Christensen assisterer ved den første opstilling. 
 • Sct. Hans:
  AE oplyste, at aftale med båltaler endnu ikke er på plads. Alternativer drøftet. Tilladelse fra kommunen er modtaget. Ansøgning til politiet, sammen med bagagerumsmarkeder.

5. Administration

Der indkøbes en ny bærbar pc, til brug ved administrative funktioner. Det undersøges, hvilke licenser vi kan klare os med, så vi kan opdaterer info-skærme og Facebook, samt lave programmer til opslag m.v.. GS og NH koordinerer indkøb.

6. Formandens møde med en række formænd for foreninger i Fjellerup

Fjellerupby.dk: AE oplyste, at Bent Sølyst undersøger muligheder og økonomi i en kommende opgradering af siden.

 7. Guiden 2017 – Status

ER oplyste, at Guiden 2017 er leveret, klar til uddeling. ER oplyste endvidere, at samarbejde med trykkeriet er forløbet meget fint. Der har været et minimum af mødeaktivitet. AE oplyste, at FIF uddeler i sommerhusområdet søndag d. 9. april 2017. Bestyrelsen uddeler i byen, efter listen for kontingentopkrævning. GS uddeler fornødne eksemplarer til annoncører i Fjellerup. Resten afventer til BL kommer hjem fra udlandsophold.

8. Kassereren

NH oplyste, at lister for kontingentopkrævning er runddelt til bestyrelsesmedlemmerne. Mobilpay forventes klar. Opdateret brev til udlevering, fremsendes.

9. Ansøgninger om tilskud 

 • Tirsdagsklubben: Bevilliget kr. 1.500 som tilskud til forårsudflugt. 
 • Legepladsens Venner: Bevilliget kr. 1.500 til drift.

10. Forårsklargøring af Tennisbaner

Lørdag den 22. april 2017, kl. 1000. AE er tovholder. Der startes med kaffe og rundstykker. Flag ved Info-hytten udskiftes ved samme lejlighed. GS laver opslag på hjemmeside og Facebook, med opfordring til medlemmer og særligt til brugere af banen, om at deltage ved oprydningen.

11. Ren Dag

Søndag den 23. april 2017. Ingrid fra Madam Blå er tovholder. GS laver opslag på hjemmeside og Facebook.

12. Kommuneplan

Oplæg til høringssvar drøftet. Enighed om at sende høringssvaret. Vedhæftet.

13. Restaurant Bækkelund

Bestyrelsen har i Borgerforeningens høringssvar til Kommuneplan 2017, foreslået kommunen at eksproprierer grunden til parkeringsplads, med henblik på løsning af dele af parkeringsproblematikken ved stranden.

14. Eventuelt

GS: Gjorde opmærksom på, at opsætning af skilte og plakater kræver tilladelse. Se kommunens hjemmeside.

 

Næste møde:  Mandag 2017-05-01, hos IU

 


  

Bestyrelsesmødet den 22. februar 2017

 

Deltagere: 

Niels Harsberg (NH)
Erik Røder (ER)
Gitte Schmidt (GS)
Henry Tronborg (HT)
Inger Udsen (IU)
Bente Juul (BJ)
Anders Enggaard (AE) – ref.

Afbud:

Børge Larsen (BL)

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger

3. Siden sidst

GS orienterede om bestyrelsesmøde i Aktivitetsforeningen 2017-01-18.

GS orienterede om kommende møde vedr. landsbyklynger – GS og AE deltager.

AE orienterede om henvendelse fra Djurslands Turistforening.

AE orienterede om FOF-arrangement i Aktivitetshuset 2017-03-23

AE orienterede om, at kommunen skal ansøges om arealanvendelse til bagagerumsmarkeder.

4. Organisering 

 • Bagagerumsmarkeder, sidste weekend maj, juni og august: HT er tovholder. ER hjælper

5. Bemyndigelser

AE ønskede, at bestyrelsesmedlemmerne som er tovholdere på foreningens projekter, også formelt tegner foreningen i disse forbindelser. Enighed herom.

6. Formandens møde med en række formænd for foreninger i Fjellerup 

 • Koordinering af aktiviteter. Det blev på mødet konkluderet, at koordinering for kommende år bør ske ultimo august, da nogle foreninger er tidligt ude med planlægning.
 • Anvendelse af "Fjellerup - Byen ved skov og strand" som fælles udtryk. Der var opbakning til at anvendende dette fælles udtryk på plakater, brevpapir og hjemmesider m.v..  Det er naturligvis frivilligt, i hvilket omfang det fælles udtryk anvendes.
 • fjellerupby.dk Der var opbakning til at bidrage økonomisk til et løft af denne hjemmeside, så den indbyder til bedre og mere anvendelse. AE har efterfølgende drøftet dette med Bent Sølyst, som bakker op. Bent har iværksat oprydning på undersiderne. Der er enighed i bestyrelen om at bruge midler på et løft af siden. AE arbejder videre med dette i forhold til de andre foreninger.
 • Henvendelse fra brugsuddeleren. Man drøftede muligheden for oprettelse af en fælles konto i Brugsen, til småindkøb for Fjellerups mindre foreninger m.v.. AE har efterfølgende drøftet dette med uddeleren, som ser en mulighed. Der er enighed i bestyrelsen om at dette tiltag i givet fald bør suppleres med en tilsvarende ordning hos bageren og at der skal udarbejdes retningslinjer for disse kontis anvendelse. AE arbejder videre med dette i forhold til de andre foreninger.

7. Guiden 2017 - Status

ER orienterede om, at materialet er afleveret hos trykkeriet og at 1. korrektur afventes. ER orienterede endvidere om annoncørstatus. ER oplyste også, at annonceformular opdateres til 2018.

8. Kassereren

NH oplyste om status for mobilpay til kontingentopkrævning. ER assisterer ved udarbejdelse af opkrævningsruter. Kontingentopkrævningen varsles ved fællesspisningen.

9. Ansøgninger om tilskud

Ingen ansøgninger.

10. Forårsklargøring af Tennisbaner

Fastsættes til 22/4 kl. 1000. Annonceres på hjemmesiden. AE tovholder. Flaget ved Info-Hytten udskiftes ved samme lejlighed.

11. Restaurant Bækkelund

Henvendelse fra Jan Vejlgaard Pedersen drøftet. AE giver en forsigtig men positiv tilbagemelding til Jan på hensigten. AE undersøger nærmere og følger op på, i hvilket omfang foreningen kan indgå i det forespurgte. Sættes på dagsordenen til næste møde.

12. Vedtægtsændringer

AE foreslog, at der tages initiativ til at ændre vedtægterne ved førstkommende generalforsamling, således at indkaldelse til generalforsamling ikke skal annonceres i trykte medier. Det bør overvejes, om andre punkter i vedtægterne også er modne til en opfriskning. Sættes på dagsordenen efter sommer.

13. Eventuelt

NH: 

Info-Hytten kunne godt bruge et par ekstra frivillige til sommer. Annonceres på hjemmeside og FB. 

Info-Hytten holder åbent i skolernes sommerferie, dagligt kl. 11-14.

GS: 

Hvem er vores repræsentant i Kræmmerforeningens bestyrelse: AE

Info-skærme: Skærm flyttes fra Røde Gård til Hestehavens Camping

ER:

Kanneshøjvej 40 trænger til beskæring af buske m.v.: GS kontakter Idrætsforeningen.

Info-Standere: Præcisering af betingelser for opslag på standerne samt på hjemmeside og FB.

BJ:

Forespurgte til anvendelse af overskud fra fællesspisning: Fordeles af BJ og Thorbjørn Knudsen.

 

Næste møde:  Torsdag 2017-03-30, hos NH

 

 


 

Bestyrelsesmødet den 3. januar

Deltagere 

Børge Larsen (BL)
Niels Harsberg (NH)
Erik Røder (ER)
Gitte Schmidt (GS)
Henry Tronborg (HT)
Inger Udsen (IU)
Bente Juul (BJ)
Anders Enggaard (AE) – ref. 

Afbud

Ingen 

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser til pkt. 3, vedr. organisering. 

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde

Enighed om, at referatet offentliggøres samtidigt med udsendelsen. 

3. Organisering 

 • Kontingentopkrævning: NH er tovholder. Alle indgår i opgaven.
 • Hjemmesiden: GS er kontaktperson vedr. hjemmesiden og drifter Facebookgruppen.
 • Fjellerup Guiden: BL er redaktør. ER tegner annoncer.
 • Infohytten: NH er tovholder
 • Badebroen: BL er tovholder. Jan Pedersen hjælper.
 • Infoskærme: GS er tovholder. – Infostandere: BL og ER er tovholdere.
 • Tennisbanerne: AE er tovholder.
 • Legepladsen Fjollehaven: GS er tovholder
 • Bagagerumsmarkeder, sidste weekend maj, juni og august: Afklares på næste møde.
 • 4. maj-arrangement: BL er tovholder
 • Sct. Hans-arrangement: AE er tovholder
 • Juletræstænding: AE er tovholder

4. Arkiv

Aftalt at dokumenter, som overdrages i forbindelse med formandsskifte, opbevares i nr. 40. Der indkøbes evt. en harddisk til opbevaring af elektroniske dokumenter. 

5. Formandens kommende møde med en række formænd for foreninger i Fjellerup

AE orienterede om formålet formandsmødet, som siden er fastsat til den 25. januar 2015. Formændene fra Aktivitetsforeningen, FJAS, Husmoderforeningen, Idrætsforeningen og Kræmmerforeningen indbydes.  

6. Guiden 2017

BL oplyste, at der arbejdes med Guiden 2017. Hvis nogle har input til artikler, er de velkomne. ER oplyste, at han er i gang med annoncetegningen. Deadlines fremgår af forrige mødereferat. 

7. Kassereren

NH redegjorde for sponsorater i 2016. Indkommen ansøgning om støtte til udenbys arrangement drøftet. Der var enighed om, at ansøgningen ikke faldt inden for den målgruppe, som vi normalt yder bidrag til. BL melder tilbage til ansøger. 

8. Høringer

AE oplyste om materiale modtaget fra Norddjurs Kommune efter konstitueringen. Det omhandlede stiforbindelse mellem Fjellerup og Skovgårde. NH orienterede nærmere om dette projekt.

AE oplyste, at ny Kommuneplan for Norddjurs Kommune kommer i høring i år og at vi i den forbindelse bør have opmærksomheden rettet på forhold i planen, som kan have betydning for Fjellerup. 

9. Eventuelt

GS oplyste, at Legepladsens Venner påtænker at deltage i Kulturnatsarrangementet til efteråret.