Annoncer
Fjellerup Bygade

Fjellerup Bygade 1

FjellerupBygade1.jpg

Midt i Fjellerup ligger den røde gård. Gården er bygget i 1725. I starten af 1900-tallet ejedes den af Maren og Peter Møller, og blev i folkemunde kaldt Peter Møllers gård. Peter Møller så man altid med sin lange pibe i munden.  Han var i en del år medlem af Fjellerup-Glesborg Sogneråd. Efter dem blev gården overtaget af sønnen Erhardt Møller og svigerdatteren Cecilie - kaldet Sisse. Da Sisse døde, flyttede Niels Skipper ned til Erhardt Møller og drev vognmandsforretning herfra. Da Erhardt og Cecilie Møller var barnløse overtog nevøen Jørgen Skipper gården i 1967. I 1972 nedlagde han landbruget og forpagtede jorden bort til præstegården. Senere indrettede de i en af længerne en forretning "Stalden" beregnet på salg af småting til turister. I stormen den 22. november 1981 væltede den vestlige længe. Den blev ikke genopført, men i stedet blev der rejst en mur ud mod Strandvejen. I 1996 solgte Jørgen Skipper gården til Max Madsen og Lillian Christensen.
De boede der indtil 1998, hvor gården blev solgt på tvangsauktion til Aage Rasmussen. I dag ejes gården af Karsten og Laila Pedersen. De han indrettet en gårdbutik med salg af kunsthåndværk. Laila laver smykker og Karsten arbejder med trædrejning.

Se desuden tekst fra gamle gravsteder Peder Møller og Erhardt Møller

David Jensens Plads (Fjellerup Bygade 2)

 David Jensens plads.JPG  Spar2.JPG 

bygaden 2 282.jpeg

Byens torv blev ved en højtidelighed under en sommerfest navngivet: "David Jensens plads." Det er et hyggeligt hjørne med springvand og borde bænke, samt flagstang, der bruges til flagning ved alle festlige lejligheder. Hele december måned pryder et smukt juletræ pladsen.

Det var stedet, hvor der indtil for få år siden stod en villa kaldet Spar 2. Villaen blev bygget af afdøde karetmager David Jensen, og det husede mange forskellige folk, bl.a. var der i flere år barbersalon ved Fjeldfort, og senere ved Eigil Jensen. I en sidebygning dertil boede Davids søn Hartvig. David Jensen byggede huset i 1918. Inden da havde der ligget en gammel 3-længet gård tilhørende Anders Møller. Gården blev revet ned ca. 1916. og flyttet til Åsbjergvej 8(se gamle billeder på Bygaden).  

Fjellerup Bygade 3:

Fjellerupguide015.jpg

Huset er bygget i 1890. Huset har tidligere været ejet af smed Karl Pedersen og Marianne. Smeden arbejdede mest med brøndboring, men drev samtidig en af byens cykelforretninger. Karl Pedersen døde i 1960 og huset blev solgt til lærerparret Ernstsen. I dag ejes huset af Allan og Lotte Rasmussen.  

Fjellerup Bygade  6

Fjellerupguide018.jpg

Her havde Smedemester Karl Pedersen i mange år sin smedeforretning. Men da han blev syg solgte han til Oluf Jensen, og købte i stedet for Bygaden nr. 3 som lå lige overfor. Smed Jensen var en rigtig landsbysmed, som drev maskinforretning og reparerede markredskaber for byens landmænd. Ud mod gaden stod der en ESSO tank, hvorfra han solgte benzin. I mange år var smed Jensen sognerådsformand. Oluf Jensen overlod smedjen til sønnen Albert Jensen. Han solgtei 1974 ejendommen til Djurslands Bank og fandt andet arbejde.I 2009 lukkede banken og huset blev købt af Mads Krause, som ombyggede banken til beboelse og efterfølgende lejede det ud.

Fjellerup Bygade  5

Fjellerupguide019.jpg

Det gamle stråtækte hus, der er bygget 1750. Indtil omkring 1905 ejes huset af Østergård. Niels Peter Sørensen, kaldet Peter Kande boede i huset fra ca 1870 til sin død i 1918. Svigersønnen Rasmus Nikolaj Nielsen overtager huset efter Karen Maries død i 1922. Rasmus Nikolaj Nielsen er gift med Dorthea. Efter hans død i 1926, arvede sønnen Karlo huset. Han var gift med Marie og de drev en lille forretning med blomster og grønsager ved siden af andet arbejde, bl.a. som postbud. De flyttede fra området og forpagtede ejendommen til Kirsten og Harry Adamsen, som, mens de forpagtede stedet, købte jord på Strandvejen og da Karlo senere kom tilbage til Fjellerup, fortsatte han salget af blomster og grønt samtidig med at  Harry Adamsen etablerede sig som gartner på Strandvejen. Her drev Kirsten og Harry Adamsen gartneri indtil de i 2000 solgte ejendommen som blev revet ned, da området var blevet udlagt til beboelse, det nuværende Gartnerengen. I 1990 blev huset købt af herik Lundholm Jensen, der i 1994 solgte til Karen Myklebust. I dag bor Karen Myklebust og Erik Christensen i huset. 

Fjellerup Bygade 7

Oprindeligt hørte bygningen under Fjellerup Afholdshotel. Hvor bygningen i dag er opført var der tidliger en port ind til gården tilhørende Afholdshotellet. Kroen drev kæbmandshandel. Ombygningen fandt sted inden 1914. Ved ombygningen blev der lavet beboelse til 2 familier. I en af lejlighederne boede Per Smed. Senere blev det igen ombygget og der blev indrettet forretning. Her blev der handlet med blade, tobaksvarer og lignende. Carl E. Hansen indrettede også frisørsalon, idet hab var uddannet frisør. Nogle år senere nedlagde han frisørsalonen og udvidede forretningen til almindelig købmandsforretning. I 1972 solgte han til Hanna og Bjørn Hjersted, der drev forretningen videre. I 1988 overtog Karna Aabenhus forretningen. Da posthuset på Kanneshøjvej 2 i 1993 blev lukket blev det indrettet i købmandsforretningen. Omkring 2005 lukkede Karna Aabenhus forretningen og hjalp til i døgnkiosken hvor der tidligere havde været benzintank. Forretningen blev drevet af datteren Anette.

Fjellerup Bygade 9

Fjellerup Kro.jpg

Fjellerup Kro blev bygget i perioden 1890-1900. De første år blev den drevet som et afholdshotel af Marie og J.P. Petersen. De solge til Petra og Niels Kristian Petersen, som ejede kroen omkring 1920. En kort periode havde datteren og svigersønnen Gertrud og Carl E. Hansen kroen. De solgte den til  Aksel Rasmussen. Under ham kørte kroen ikke særlig godt, og han in og drev den til deres pension i 1970.drettede en lille blomsterbutik i den ene ende.  Kroen havde herefter skiftende ejere, men ingenfik kroen til at køre godt. Olga og Eliot Bech købte kroen i 1939, De kom fra kroen "Kryb i ly" mellem Kolding og Fredericia. De foretog mange ændringer, de sørgede også for, at kroen fik en spiritusbevilling, og samtidig fik kroen nyt navn - nemlig Fjellerup Kro. De fik kroen på fode og drev den til deres pension i 1970.

I deres tid blev der opført en tilbygning ved den østlige side. Den blev en overgang anvendt af Djurslands Bank. Længst mod nord indrettede familien en stue til privat brug. Men efter kort tid blev den brugt som et hyggeligt restaurationslokale for kroens gæster. Under 2. verdenskrig blev kroen beslaglagt af tyskerne, og familien Bech lejede nogle værelser i præstegården.

I 1970 solgte Bech kroen til Ruth og Knud Kristensen fra Hinnerup. Herefter overtog Sara og Ove Ørting kroen. I 1975 forpagtede de kroen til Bodil og Gunnar Jeppesen, som købte kroen i 1985 og drev den frem til 1988. Herefter har kroen haft mange skiftende ejere senest Peder Andersen, som boede i Sverige. Han købte kroen til sine 2 døtre, som ønskede at drive kroen. Men kroen kom til at ligge ubenyttet hen, den blev et mål for flere ubudne gæster, og efterhånden trængte den til en renovering. I april 2004 købte Frants Bro og Bodil Sørensen kroen. De er gået i gang med at ombygge den til keramikværksted og galleri.  I tilbygningen, som ikke længere er sammenbygget med kroen, er der indrettet ferielejligheder. De solgte kroen i 2019.

Det er endnu ikke lykkedes at finde ud af, hvorfor der står 1909 på bygningen. 

Fjellerup Bygade 13:

Bygaden 13.JPG

Huset blev bygget i 1923 af syerske Karen Jensen. Hun havde hjulpet til i manufakturforretningen Kanneshøjvej 1. Karen Jensen startede et sommerpensionat, men opgav hurtigt og solgte huset til Jensine og Mourits Anthonsen. Jensine fortsatte pensionatet i enden ind mod kroen og Mourits Anthonsen havde sin skomagerforretning ud mod Møllestien med indgang i hjørnet. Deres søn Arne og hans kone Ellen boede på første salen, de hjalp til i forretningen. Skulle byens befolkning tippe eller spille på anden vis, foregik det fra denne forretning. Sønnen Arne fortsatte skomagerforretningen i nogle år, men solgte omkring 1960 og flyttede til Århus. Huset blev solgt til El installatør Buch Jacobsen og revisor Jørgensen. På 1. salen boede der da 2 familier til leje. I stuen boede Jensine Anthonsen og Buch Jacobsen indrettede el-forretning. I 1967.1970 er huset lejet ud til Johannes Hougård. Hans kore indretter damefrisørsalon i forretningen. Efter 1970 indrettede man flere lejligheder i huset. Senere solgtes huset til Sonja og Andy Most, som startede antikvitetsforretning. I mange år var der indrettet lejligheder i huset. I 2009 købte Dorte Pedersen huset og påbegyndte en renovering.

Fjellerup Bygade 15.

FjellerupBygade15.jpg

Huset blev bygget omkring 1920 af murermester J. Chr. Jensen. En del år blev det beboet og ejet af Else Marie og Niels Laursen. De købte huset da de overlod gården på Kanneshøjvej 12 til deres søn(omtalt 2008). Efter Niels Laursens død i 1940 overgik huset til sønnen Marius Laursen, der senere lod datteren Lilly Laursen overtage huset. Hun boede selv i Randers, men brugte huset som fritidsbolig. Under 2. verdenskrig var huset lejet ud til hjælpepræst Johannes Graver. I 2009 købte Mads Krause huset og satte det i stand, hvorefter det blev sat til salg.

Fjellerup Bygade  17:

Fjellerupguide024.jpg

Huset blev bygget i 1916 af murermester J. Chr. Jensen. Her lå det gamle bageri og bagerforretning, som Agnes og Ludvig Andersen startede i 1934. Bager Andersen solgte forretningen til Jørgen Gran, som så solgte videre til Børge Jørgensen. I slutningen af 1950erne købte Arne Trend Poulsen bageriet. Han købte tillige Hjertsteds hus med brødudsalg (Bygaden nr. 20), hvor der også i mange år havde været slagterforretning. Her fortsatte ATP nogle år med brødudsalg. Senere byggede han et nyt bageri i nr. 20. Midt i 1960erne lukkede han det gamle bageri og solgte huset. Bente og Gunner Åbenhus købte huset i 1978.

Fjellerup Bygade  19.

FjellerupBygade19.jpg

Dette hus byggede murermester J. Chr. Jensen til sig selv. Her boede familien så længe, de levede. J. Chr. Jensen døde 1969, og huset blev herefter overtaget af kroværtsparret Bech. Huset havde 2 lejligheder. 1. sal var udlejet til sygeplejerske Marie Kristensen. Dan hun blev gift med malemester Sigvard Rasmussen flyttede "Søster Krista" ind i lejligheden. På et tidspunkt var lejligheden udlejet til fisker Sigvald Jørgensen. I dag ejer Kurt Pedersen, Tranehuse Huset er udlejet.

Fjellerup Bygade  20:

Fjellerupguide017.jpg 

Det oprindelige hus er bygget i 1930. Her er der i dag bageri og brødudsalg. Langt tidligere havde slagter Sloth sin slagterforretning i denne bygning. Men da delikatessen i nr. 24 blev til salg, købte slagter Sloth denne forretning og solgte i 1955 nr. 20 til Ninna Gorecki mod at der blev udstedt servitet på at der ikke måtte drives vitualieforretning fra ejendommen i 20 år. Hun startede brød og mælkeudsalg og havde tillige håndkøbsudsalg. Hun solgte senere til Hjersted, som i 1971 solgte stedet til Arne Trend Poulsen, som fortsatte brødudsalget. Han byggede et nyt bageri og for at få en P-plads købte han byens ældste hus,som han efterfølgende fjernede. Han lukkede senere brødudsalget og flyttede det til Strandvejen i den bygning, som blev ledig ved lukning af Sparekassen, hvor Dagli´ Brugsen i dag har flaskeaflevering. 2001 solgte Arne Trend Poulsen nr. 20 til Pia Jensen og Mogens Hansen. De åbnede atter brødudsalget. 

Fjellerup Bygade  21:

 

Fjellerupguide025.jpg

Huset er bygget i 1955 til Frode Rasmussen, der blev uddeler efter sin far Kresten Rasmussen. Han flyttede ind, og da han også var bestyrer af Fjellerup Sparekasse, fik Sparekassen tilholdssted i kælderen, indtil den i starten af 1970 erne flyttede til den gamle central på Kanneshøjvej 8 . Tidligere havde Fjellerup Sparekassen holdt på Kanneshøjvej nr. 14. 

Fjellerup Bygade  22:

 Bygaden 22.JPG

Huset er bygget i år 1900, og er altid blevet kaldt Bækkehuset, da huset i kælderen tidligere gennemstrømmedes af en bæk. Martine og Peter Bredgård ejede huset i 1920erne. Han havde en lille cykelforretning i et hus på modsatte side. Da dette hus blev revet ned, indrettede han cykelværksted i et udhus. I 1960erne husede det byens posthus drevet af Helga Haumand. Hendes mand hed Karlo, og hans forældre boede på 1. sal. Da købmandsforretningen Kanneshøjvej 1 lukkede, blev posthuset flyttet hen i de ledige lokaler. Senere blev det flyttet til Bygaden 7, hvor der også var købmandsforretning. Da den lukkede i 2006 flyttede posthuset til sin nuværende adresse på Strandvejen hos Complet. 

Fjellerup Bygade 23.

FjellerupBygade23.jpg

Murermester J. Chr. Jensen byggede dette hus i 1925 for fhv. præstegårdsforpagter August Kahr. AK var en betydningsfuld person i Fjellerup med mange tillidshverv. Han var f. eks. i flere år sognerådsformand. August Kahr giftede sig med Martha Danielsen, og de flyttede ind på Kanneshøjvej 9. Huset blev herefter solgt til købmand Holger Skallerup. Skallerups kunne ikke lide at bo i huset og byggede i stedet for et hus på Strandvejen ved siden af deres tidligere købmandsforretning.En overgang var det lejet ud til Thorvald Sejersen. Skallerup solgte huset i 1951 til Hans Degn. En overgang boede Hans Degns forældre i huset. Senere drev Hans Degn maskinstation fra stedet. Maskinerne havde han til at stå på skolens grund. I 1966 solgte han huset til el-installatør Ahrenfeld. Huset kom en vinter til at stå ubenyttet hen og vandrørene frøs til og huset kom til at se forsømt ud. Huset blev herefter solgt til Anker Rasmussen. I 1996 arvede Jørgen Rasmussen huset. Huset bebos og ejes af Jørgen Rasmussen.

Fjellerup Bygade  24.

Fjellerupguide021.jpg

Madam Blå er stedet, der i hele sin eksistenstid har haft noget med mad kørende.Det startede med, at Villy Petersen, som arbejdede på Tranehuse savværk, fik sin ene arm ødelagt i saven og derved fik en erstatning, så han kunne lade huset bygge i 1946.Han åbnede en slagter og delikatesse forretning omkring 1947. Men det havde Villy nu ikke rigtig håndelag for, så han solgte butikken i 1950 til Jens Villesen, men det blev det ikke bedre af. Knud Olsen også kaldet Pølse Olsen købte forretningen i april 1954. Det gik først godt, da slagter Slot i august 1954 overtog forretningen. Han havde haft slagterforretning i nr. 20 lige ved siden af . Han solgte den gamle forretning til Ninna Gorecki, som åbnede mælke og brødudsalg. Slagterforretningen blev i november 1963 solgt til Grete og Ib Bertelsen. Efter nogle år fik forretningen et så dårligt ry, at Ibs far beordrede ham til at udskifte hele varelageret og starte på en frisk. Han ansatte herefter Inge Juul Nielsen. I 1988 blev forretningen solgt til Oda og Bent Nielsen. De lavede forretningen om til  kaffestue med navnet Madam Blå. I 2006 blev ejendommen overtaget af  Ingrid Kristiansen og Bjarne Rasmussen, som åbnede et spisested og fastholdt navnet Madam Blå. På grund af sygdom ophørte forretningen i 2019.

Fjellerup Bygade 25:

FjellerupBygade25.jpg

Dette er Fjellerup gamle skole. Skolen blev bygget i 1896 med 2 klasselokaler beregnet til 2 klasser. I 1906 blev den udvidet til en skole med 4 klasser. Før den havde der ligget en bindingsværksskole. Den var stadig i brug dog kun som brændeskur og et fælles toilet rum for drenge og piger. Der har sikkert også været toilet for lærerfamilien. Ifølge Johannes Åbenhus blev den første skole i Fjellerup omtalt allerede i 1676, idet der i Fjellerup oprettedes en dansk skole, ved at Anders Sørensen Busse testamenterede 100 sletdaler af hvis renter en god dansk skolemester skulle lønnes. Johannes Åbenhus husker fra sin skoletid, at lærer Anders Ring var ret svagelig i sine sidste år. Han blev bistået af sin datter Kristiane. Hun blev gift med skoleinspektør Bjerregård fra Skive. Når han kom på besøg i Fjellerup, hjalp han også med undervisningen. Men det var børnene ikke så glade for, da de syntes, at han var lidt for skrap. Han ville gerne bruge stokken eller håndfladen lidt for tit. Det var de ikke vant til hos lærer Ring. Han sad mest i sin kurvestol og røg langpibe. Det hændte af og til, at den faldt på gulvet, så han vågnede. Så måtte de, der sad forrest, samle den op til ham. I 1921 blev Karl Eske Nielsen fra Veggerslev ansat. Han var førstelærer, indtil skolen lukkede i 1955. Han nåede også at virke nogle år på den nye skole ved Strandvejen, inden han på grund af alder og sygdom måtte søge sin afsked. Han døde i 1962.

Privatboligen blev beboet af skoleinspektør Gunnar Møldrup. Han boede her til 2004. Boligen ejes i dag af Ole Larsen. Skolelokalerne blev i 1956 ombygget til en lejlighed, hvor flere lærerpar boede til leje, og loftslejligheden blev brugt af forskolelærerinden. Den vestlige ende af skolen med tilhørende udhus blev i 1975 købt af lærerparret Johanne og Asger Neimann, der samme år foretog en større ombygning.

Indtil 1956 hørte der 5000m2 have til førstelærerens embede som en del af lønnen. Ved kommunens salg i 1975 blev haven delt i 2 matrikler. En af førstelærer Nielsens elever - nu afdød - har fortalt, at han har gravet meget i urtehaven. Når der var uro på de nederste skolebænke, faldt dommen hurtigt: "Så kan du gå ud og tage spaden." Sådan klarede man disciplinproblemer dengang! 

Fjellerup Bygade  26:

 Fjellerupguide022.jpg

Her havde Brugsen sine lokaler. Den gamle Brugs blev indviet den 5. februar 1898, men er siden blevet renoveret af flere omgange. (se gamle billeder fra Fjellerup Bygade). Brugsforeningen startede sit virke i et tidligere bageri i Fjellerup by. Den første uddeler Hauge Nielsen var samtidig snedkermester i Fjellerup. Det var muligvis hans kone Ane Marie der var den egentlige uddeler. Efter  2 år solgte de og herefter kom skiftende uddelere, som alle var der i kort tid. I 1917 blev Kresten Rasmussen uddeler. Han drev sammen med sin kone Bertha forretningen i næsten 50 år. I 1936 blev den gamle forretning afløst af en nyere forretning. På grund af alder overlod Kresten forretningen til sønnen Frode. Lokalerne blev med årene for små, og i 1975 flyttede Brugsen til Strandvejen, hvor den ligger i dag. I den gamle brugs blev der nu indrettet til beboelse. I 1991 blev ejendommen opdelt i flere ejerlejligheder. 

Fjellerup Bygade 28 

FjellerupBygade28.jpg

Præstegården blev opført i 1916. Den erstattede en gammel bindingsværksbygning. I 1985 blev der opført en ny konfirmandstue som afløsning for en meget gammel bygning med dårlige undervisningslokaler. En del af det gamle byggemateriale blev dog genanvendt i nybygningen, som er opført i gammel stil. I 1900-tallet har der været ansat følgende præster: A. Løwe 1903-1913, Martin Buhl 1913-1922, Aage Buchave 1922-1935, Johs. Mørch 1935-1947, A.M. Jensen 1948-1962, Svend Christoffersen 1962-1973, Johs Laier 1973-2002, Elisabeth Hammer blev ansat i 2002. 

Fjellerup Bygade 30:

 FjellerupBygade30.jpg

Her ligger forpagtergården, der hører under Fjellerup Præstegård. Gården blev førhen drevet af præsten. Indtægten var en del af hans løn. I starten af 1900 tallet blev der dog ansat en forpagter, der skulle tage sig af driften, tillige køre for præsten i embeds medfør. Han skulle også levere mælk, en slagtegris og æg til præsten. Derforuden skulle han kaste sne og tømme præstens wc spand. Tidligere var der en gammel bindingsværks lade nærmere præstegården, men der blev opført en ny lade i 1935. Efter 2. verdenskrig gennemgik stuehuset en tiltrængt restaurering, og der blev lagt fast tag på bygningen. Der blev opført nye avlsbygninger i 1967, således der blev plads til 35 malkekøer samt 150 svin. Der blev senere bygget et stort maskinhus. Præstegårdsforpagtere: Marius Therkildsen, August Kahr, Emil Westrup og Martin Nielsen. Martin Nielsen fraflyttede gården i 2005. Herefter blev bygninger og jord adskilt. Bygningerne er solgt til Heidi S. Sørensen. Gården drives ikke længere, og jorden er forpagtet til Hagenbjerg og stuehuset er revet ned.

Fjellerup Bygade 29:

 FjellerupBygade29.jpg

På grunden lå tidligere et rødt bindingsværkshus. Huset blev i mange år ejet af Johanne Munk. Efter hendes død blev huset revet ned, og et nyt blev opført af murermester Kjærgård. Hans kone drev frisørsalon herfra. Det blev i mange år ejet af fhv. landpost Erik Rasmussen. Hans kone Inger havde stået i lære i Kjærgårds frisørsalon, så hun fortsatte med at have frisørsalon. ER beskæftigede sig også med ejendomshandel og køb og salg af brugte biler. Efter hans død boede hans kone Inger Post alene i huset i mange år. I dag ejes huset af Ulla Bang Jensen. 

Fjellerup Bygade 36:

 FjellerupBygade36.jpg

Her ligger det tidligere Andelsmejeri "Kildevæld". Det blev bygget i 1896. Den første bestyrer Th. Petersen var der kun kort tid, og den 1. maj 1898 ansatte man Carl Møller som bestyrer. Han virkede indtil 1912, hvor han afløstes af Jens Lyndrup, som var ansat indtil 1956. Jens Lyndrup var gift med lærer A. Rings datter Ebba. Han blev afløst af Hans Windorf Nielsen, der var bestyrer, indtil mejeriet lukkede i 1970. Bygningen og privatboligen blev solgt til Benthe og Boris Bøhl. Boris Bøhl indrettede et sodavandsdepot i bygningen. I 1973 indrettede han dog et maskinværksted, hvor der bl.a. blev lavet fiskegrej. I 1987 overtog han en slamsuger efter vognmand Hans Pedersen. Desuden var Boris Bøhl brandfoged i en periode omkring 1980. Brandudstyr med en trailer med pumpe og slanger stod da i værkstedet. I samme periode blev mejeriets høje skorsten revet ned. Flere år senere havde Fjellerup Borgerforening i en kort periode deres vogn med byflagene stående i værkstedet. I 2006 solgte Bøhl bygningerne til Hans Sinclair.

Fjellerup Bygade 32og 34 

 Fjellerupguide029.jpg

Huset blev bygget i 1911 af Carl Hansen. Han drev malerforretning på stedet til sin død 1922. Hans kone Johanne ansatte en malersvend Sigvard Rasmussen, som tog sig af malerforretningen. Johanne indrettede i en tilbygning en forretning, hvor hun solgte papirvarer og billeder samt andre ting, som skulle bruges i skolen, som lå lige over for. Senere overtog Sigvald Rasmussen ejendommen. Hans kone fru Rasmussen afløste også byens hjemmesygeplejerske. Efter dem blev matriklen delt, og Kaj Hansen fik den renoverede del, som han sammen med Inge drev videre som malerforretning, mens Lisbeth og Steen Hansen købte den anden del som blev til Fjellerup Bygade 34. I 2005 solgte Lisbeth huset til Elin Brandt Jensen. I nr. 32 bor i dag Pia Rasmussen og Dan Hansen.

Fjellerup Bygade  38:

Fjellerupguide027.jpg

Huset blev bygget i 1904 af Peter Hougesen. Han solgte til Marinus Hansen, Snedker og Tømrermester. Han var gift med Karen Larsen fra Tranehuse. Foruden snedker og tømrervirksomhed havde Marinus Hansen en mindre møbelforretninghvorfra de bl.a.  solgte ligkister og havde dem i rækker udstillet i et vindue mod Bygaden. Ældre beboere fra Fjellerup kan fortælle flere sjove historier om Marinus Hansen. Butikken blev dog nedlagt og indrettet til beboelse. Da Marinus døde i 1960 solgte Karen til Hans Chr. Nielsen, en tømrer fra Sjælland, men efter et par år, afviklede han til Hanna og Henning Jensen. Da Henning Jensen købte ejendommen, stod der stadig en ligkiste på loftet. I bygningerne bag stuehuset indrettede Hennig Jensen tømrerværksted. Da Henning gik på pension, solgte han tømrervirksomheden til Jens Jørgen Thomsen

Fjellerup Bygade 40

Fjellerupguide028.jpg 

Her lå den første forretning på venstre hånd. Oprindelig er huset bygget i 1905, og blev beboet af Hansine og Mads Rasmussen, kaldet Mads træskomand. Han holdt hele omegnen ved lige med alt inden for faget inkl. hele Gudruns familie. "Vi sendte bare en besked med mælkekusken, der startede fra Hedegård, så klarede Mads resten." Han drev forretningen til midt i 1950erne. Maren Nielsen ejede herefter huset. Hendes mand var død kort forinden, og "vi lejede huset, mens vi selv byggede." Herefter solgtes huset til Hilding Sand. Huset blev ombygget til sit nuværende udseende i 1978. Else og Hans Petersen har boet der siden 1960, men huset er nu til salg. 

Fjellerup Bygade 44

Bygaden 44.JPG

Det er et gammelt fodermesterhus, der hørte under Fjellerup Østergård. En af fodremestrene var Marinus Rasmussen og Elisabeth kaldet Lise. De boede i huset fra 1907 til hans død i 1916. En af de sidste fodremestre var Fodermester Pedersen og Anny. Hun var polak. Da avlbygningerne blev revet ned i 1952 flyttede de til et baghus på Lunøgården. Da han døde flyttede Anny til Silkerborg. Det fortælles at hun medbragte en schæferhund til Silkeborg, men 3 uger efter dukkede hunden igen op i Fjellerup. Herefter boede Kiel i fodermesterhuset. Konen arbejdede på pensionatet på Østergård, mens han var ansat som karl. Herefter lejede murer Kurt Rasmussen huset og i 1965 flyttede Niels og Vera Andersen ind i huset. De boede der indtil huset blev det solgt til fhv. landpost Erik Rasmussen. Han og sønnen Andres byggede en stor garage og reparerede biler samt indrettede oplagsplads for gamle biler øst for huset.I 1978 overgik huset til sønnen Anders Frost Rasmussen. I 1994 købte Peder Mats huset på tvangsauktion.

 Til toppen