Vedtægter

Vedtægter for

Fjellerup og Omegns Borgerforening

Foreningen

§ 1 Foreningens navn er Fjellerup og Omegns Borgerforening.

§ 2 Foreningens formål er

·    At virke til fremme af foreningsområdets og medlemmernes interesser og være bindeled imellem borgerne og myndigheder og andre institutioner i anliggender af fælles interesse.

·    At styrke sammenholdet og udbrede oplysning blandt medlemmerne ved afholdelse af foredrag, sammenkomster o.l. og i øvrigt være medlemmerne til hjælp med råd og vejledning.

Medlemskab

·    § 3 Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. For at kunne deltage i foreningens møder og sammenkomster skal man være betalende medlem.

·    § 4 Som aktivt medlem kan optages alle, der er fastboende i Fjellerup og omegn.

·    Stk. 2 Som passivt medlem kan optages alle, der har referencer til Fjellerup og Omegn.

·    § 5 Bestyrelsen kan med ¾ flertal, såfremt medlemmer har gjort sig særligt fortjent, udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler intet kontingent, men har i enhver henseende samme rettigheder som foreningens øvrige aktive medlemmer.

·    § 6 Medlemmer betaler det kontingent, der er fastsat på sidste lovlige generalforsamling.

·    § 7 Udmeldelse af foreningen skal finde sted, når et medlem står i restance for ½ år og trods påkrav ikke betaler denne i løbet af 14 dage. Hvis et medlem slettes af foreningen på grund af restance kan vedkommende kun optages mod at betale restancen.

Generalforsamling

·    § 8 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

·    § 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, ekstraordinær generalforsamling så ofte flertallet af bestyrelsen bestemmer det, eller 10 aktive medlemmer af foreningen indgiver skriftlig begæring derom til formanden med angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamling varsles mindst 14 dage i forvejen. Kun de forslag, der er bekendtgjort på dagsordenen kan endeligt behandles på generalforsamlingen.

·    § 10 Forslag fra aktive medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 21 dage forud.

·    § 11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, og alle beslutninger sker med almindelig stemmeflerhed. Såfremt det forlanges, skal afstemningen foregå skriftligt. Stemmeberettigede er foreningens aktive medlemmer.

·    § 12 Dagsorden ved generalforsamlingen

·        

· 1.      Valg af dirigent

· 2.     Formandens beretning

·  3.    Kassererens beretning

· 4.     Indkomne forslag

· 5.     Valg af bestyrelse

· 6.     Valg af suppleanter

·  7.    Valg af revisor

· 8.     Valg af revisorsuppleanter

· 9.     Godkendelse af kontingent

· 10.   Eventuelt

Bestyrelsen

·    § 13 Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger ligeledes de forskellige udvalg og fordeler i øvrigt selv de forskellige forretninger imellem sig.

·    § 14 Formand, næstformand og kasserer vælges af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 3 og 4.

Formand og næstformand kan ikke afgå samtidig.

·    § 15 Overfor tredjemand forpligter foreningen ved underskrift af formand, næstformand og kasserer  såvel ved køb som ved salg af ejendomme som ved optagelse af lån.

·    § 16 Bestyrelsen administrerer foreningens ejendele.

·    § 17 Ingen af bestyrelsens medlemmer er lønnede. De får dog udlæg godtgjort efter regning.

·    § 18 Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder så ofte, det er nødvendigt. Der føres protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens opløsning

·    § 19 I tilfælde af forslag om foreningens opløsning kan dette kun vedtages på i en generalforsamling, hvor ¾ af foreningens aktive medlemmer stemmer herfor.

Møder et sådant antal ikke, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen da kan vedtages, såfremt 3/4af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

·    § 20 Opløses foreningen, skal dens midler anvendes efter sidste generalforsamlings bestemmelser – dog ikke til deling blandt medlemmerne.

Lovændringerne fra de oprindelige vedtagne love den 17/11 1970 er vedtaget på generalforsamlingerne den 26/11 1974, 24/11 1975, 25/11 1982, 24/1 1996, 15/11 2011, 11/9 2012, 25/11 2021

Bestyrelsen af 25. november 2021

 

Anders Enggaard, Flemming Monsrud, Niels Harsberg, Peter Westrup, Johan Pedersen, Lis Klysner, Kim Larsen